Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden"

Naam Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden"
Alternatieve namen
  • Vereeniging het Diakonessenhuis te Leeuwarden (gangbare verkorte aanduiding)
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 6 januari 1880 (oprichting)
Einddatum 1982 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

verpleging van zieken door Diaconessen, geheel kosteloos in het huisgezin en voor eigen rekening der verpleegden in het Diaconessen-Huis (Goossens)

Activiteit

Verpleging van zieken aan huis; aanvankelijk werden weinig patiënten in het huis zelf opgenomen; in de loop van de tijd groeide het aantal opnamen, gelijktijdig nam ook de behuizing in omvang toe.

Aangesloten bij

Kaiserwerther Bund, sinds 1894. Hierdoor was de vereniging verbonden met de meer dan 70 in Europa, Amerika en het Midden-Oosten gevestigde Diakonessenhuizen, inclusief de bij deze organisatie aangesloten diakonessenhuizen in Nederland.

Vanaf 1886 organiseerde de Kaiserwerther Bund een drie-jaarlijkse 'General Conferenz'. Een nationale conferentie van diakonessenhuizen vond hier te lande vanaf 1886 jaarlijks plaats.

Oprichters

Initiatiefnemer was de zendeling Teffer, die een pand in de Bagijnestraat aankocht en inrichtte als Friesche Diakonessen-inrichting. Hij verwierf steun via 'predikatiën', benoemde een bestuur maar behield zelf de leiding. Strubbelingen maakten dat de gehele inrichting op 6 jan. 1880 werd overgedragen aan de nieuw gestichte Vereeniging 'het Diakonessenhuis te Leeuwarden', waarvan de oprichters waarschijnlijk het eerste bestuur vormden, te weten: Th. Postma, voorzitter, P. Schuil, secretaris, J.G.W. Schreuder, penningmeester en ds. W. Klinkenberg. Voorts de dames: H.H. Thoden van Velzen-van Eck, C.E. Postma-Ferwerda, A. van der Heide-Klaassen, C. Wichers, M. Proes en G.H. Matthijsen.

Eigen gebouw (adres)

1880: Diakonessenhuis in de Bagijnestraat.

medio 1882: een nieuw Diakonessenhuis met grote tuin op de Voorstreek bij de Nieuweburen in gebruik genomen.

okt. 1894: Diakonessenhuis met plaats voor 60 zieken en 27 zusters.

Koninklijk Besluit 6 maart 1880 nr. 18; 18 januari 1897
Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2037
Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief jaar van laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Gegevens medio januari 2010 ontleend aan de paragraaf 'Het Diaconessenhuis' op http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/884/leeuwarden.

Opmerkingen

inkomsten:

giften ineens (waaronder die van koningin en kroonprins);

jaarlijkse contributies;

weldadigheidsvoorstellingen, collecten en feesten;

subsidies van o.a. de provincie Friesland;

vele inschrijvingen op de obligaties die zonodig werden uitgegeven (bij aankoop en inrichting van nieuwe behuizing);

gratis dienstverlening door de medici, architecten e.a.

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants

Archief

Het archief van de Vereeniging het Diakonessenhuis te Leeuwarden 1880-1982 (1985) wordt onder toegangsnummer 221 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden (inventaris, 88,5 m. beperkt openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historisch Informatie Centrum Leeuwarden
Naam collectie Vereniging Het Diaconessenhuis te Leeuwarden (1879) 1880-1982 (1985)
Beheersnummer 221
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 88,5 m.
Statuten ja

Statuten en huishoudelijke reglementen; met daarop betrekking hebbende stukken, 1880, 1896, 1897, 1908, 1909, etc.

Notulen ja

Agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1879-1982;

Register houdende notulen van de vergaderingen van mannelijke bestuursleden hoofdzakelijk betreffende het toezicht op het financieel beheer, 1880-1891, en lijst van effecten, 1886-1888, 1880-1891.

Jaarverslagen ja

Algemene jaarverslagen, handschriften en gedrukt, 1880-1981.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken bij en minuten en afschriften van uitgaande stukken van het bestuur.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Keikes, H.W., In verband met ... het Diakonessenhuis. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Het Diakonessenhuis te Leeuwarden in januari 1980 (Leeuwarden 1980).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement voor de Vereeniging tot verpleging van Zieken door Diaconessen, gevestigd te Leeuwarden (Leeuwarden 1880).
  • Römer, J.A., Diakonessenhuis te Leeuwarden 1880-1930 (Leeuwarden 1930).
  • Dirksen, W.P et. al. (reds.), 75 jaar Diakonessenhuis Leeuwarden: jubileumuitgave (Leeuwarden 1955).