Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen

Naam Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kinderbewaarplaatsen te verbeteren

Activiteit

'[de vereeniging] wijdt hare zorg aan de voorwaarden, waaraan die inrichtingen uit een hygiënisch oogpunt, en ter bevordering van aanvankelijke ontwikkeling moeten voldoen. Zij tracht zooveel mogelijk aan de kinderen eene liefderijke behandeling te verschaffen.

Iedere bewaarplaats is geopend van 's morgens 7 tot 's avonds 8 1/2 uur.

Kinderen van zes weken tot vier jaar oud worden aangenomen tegen betaling van zeven centen daags voor ieder kind, mits het vaccinatiebewijs vertoond wordt, de kinderen gezond zijn, en geen besmettelijke hoofd- of huidziekte hebben.

De kinderen moeten zindelijk gekleed en schoon gewasschen zijn.

De boterham moet worden meegebracht, maar melk en middageten worden door de Inrichting verstrekt.

De zoogende moeders kunnen hare kinderen komen voeden.

Die het kind brengt, moet den naam van het kind, de woonplaats en het tijdelijk verblijf van de moeder opgeven.

De moeder neemt 's morgens de luier van het kind mee en brengt er 's avonds een mee terug, om het kind aan te doen.

Schoolgaande kinderen, wier moeders uit werken zijn, kunnen, mits niet ouder dan tien jaar zijnde, tusschen de schooltijden in, in deze bewaarplaats komen, om twaalf uur het middagmaal mee gebruiken, en tot 's avonds half negen blijven tegen betaling van zeven centen per dag voor elk kind.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Deze vereeniging stichtte in 1872 eene bewaarplaats in de Vinkenstraat No. 39, in 1875 eene in de Warmoesstraat No. 71, in 1883 eene in de Commelinstraat, die in 1892 werd verplaatst naar de 1e van Swindenstraat 42 en in 1896 eene vierde in de Quellijnstraat 55.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 794-5.