Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: Christelijke Volksbond

Naam Vereeniging: Christelijke Volksbond
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze vereeniging streeft naar eene vreedzame oplossing van het maatschappelijk vraagstuk en in het bijzonder naar verheffing van de werkmansstand.

Activiteit

'Zij tracht dit doel te bereiken:

a. door het pogen om werk te verschaffen aan hen, die buiten hunne schuld werkloos zijn;

b. door het oprichten en in stand houden van een werkbureau voor werkzoekenden, die na grondig onderzoek aan werkgevenden worden aanbevolen;

c. door het oprichten van eene kamer van navraag;

d. door het houden van samenkomsten, aan de bespreking der maatschappelijke vraagstukken gewijd;

Zij verleent dus haar hulp uitsluitend aan werkloozen, bij voorkeur jongeren, oordeelend dat het beter is dat een vader werkloos thuis zit dan dat de zoons werkeloos op straat zijn en tot allerlei kwaaad vervallen.'

Heeft als deelnemer

een Commissie van Navraag, die 'allen die zulks verlangen zooveel mogelijk betrouwbare en juiste inlichtingen' verschaft 'omtrent personen die ondersteuning vragen of voor ondersteuning in aanmerking komen.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 882-883.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Tijdens de duur van de hulp heeft huisbezoek plaats zoo daartoe aanleiding is, terwijl ook des zomers onderzoek wordt gedaan naar de leefwijze der betrokkenen. (...) De werkverschaffing bestaat uit blokken kloven, bosjes brandhout en vuurmakers maken, het vervaardigen van graanzakken, kleeren, enz.'