Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Zuna

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Zuna
Plaats Zuna
Provincie Overijssel
Begindatum 1865 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zoodanige inwoners van Zuna, tot de Protestantsche Godsdienst behoorende, die door ouderdom, ziekte, rampen of eenige andere omstandigheid, buiten eigen schuld, zich in behoeftige omstandigheden bevinden, te ondersteunen. (Goossens)

Activiteit

het (doen) ondersteunen van inwoners van Zuna, tot de Protestantsche Godsdienst behoorende, die door ouderdom, ziekte, rampen of eenige andere omstandigheid, buiten eigen schuld, zich in behoeftige omstandigheden bevinden.

Koninklijk Besluit 1 september 1865 nr. 74
Staatscourant

08-09-1865, 24-04-1894

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3450
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

Deze vereniging komt als 'Fonds tot ondersteuning van Protestantse behoeftigen te Zuna' voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet. De hierin vermelde instellingen zijn verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis: 

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen