Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht

Naam Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Naast godsdienstige doeleinden en het houden van een naai- en breischool o.a. voor de vereniging van meisjes van 13 jaar en ouder, ook het bezoeken en verzorgen van zieken zonder onderscheid van geloof al dan niet in een wijklokaal of polikliniek. (Van Ebbenhorst)

Activiteit

Het financieren van een speciaal gebouw bij het wijklokaal, geschikt voor het houden van spreekuur van dokters en een diacones, het verschaffen van badgelegenheid voor kinderen en voor het verstrekken van versterkend voedsel en van doopkleertjes, die kosteloos uitgeleend werden. (Van Ebbenhorst)

'Hier wordt zieken kosteloos gelegenheid gegeven een geneesheer te raadplegen. Twee geneesheren zijn 2 maal 's weeks in het lokaal te consulteeren. (...) Tevens worden daar baden verstrekt. Een diakones (door het bestuur der diakonessen-inrichting daarvoor aangewezen) bezoekt de zieken in de wijk thuis. Den zieken worden niet geneesmiddelen kosteloos, wel verbandmiddelen en bij hooge uitzondering versterkende middelen gegeven. Twee "broeders-diakenen", overgekomen nadat met het bestuur van "Meer-en-Bosch" te Heemstede een regeling was getroffen, verplegen en helpen "menschen tot verschillende kerkgenootschappen behoorende, uit allerlei standen der maatschappij en van allerlei ziekten of kwalen bezocht." Zij zijn in dag- en in nachtverplegingen (kosteloos).' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Wijklokaal "De goede Herder" in de Lauwerecht te Utrecht en vooral het in 1894 ingerichte aangrenzende huis dat 'doelmatig ingericht [werd] voor de werkzaamheden der doctoren en der diacones'. (Van Ebbenhorst)

Koninklijk Besluit 11 april 1895 nr. 5
Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 24-25.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 301.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 84.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 769.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad activiteit:

In het verenigingsjaar 1899-1900 werden 1234 patienten behandeld. 'In het wijklocaal werden 479 baden verstrekt. In de gezinnen werden door de wijkzuster 178 gezinnen 1669 maal bezocht, in het locaal verschafte de wijkzuster 1831 maal hulp. Doopgoed werd in 46 gevallen verstrekt, zoo noodig werd middageten verschaft voor kranken en zwakken, de h.h. diakenen hebben 259 nachten gewaakt en 2483 maal hulp verleend'. (Tijdschrift)