Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning

Naam Maatschappij ter bevordering van landbouw en landontginning
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van werk door 'den mest, die in de steden te loor gaat, te doen inzamelen en voor den landbouw beschikbaar te stellen'

Activiteit

Het inzamelen van de mest en het schoonhouden van de stad verschaft werk en inkomen aan ongeveer 200 à 300 werklieden, juist in het seizoen dat de werkloosheid groot is.

Oprichters

Oprichter, tevens directeur was dr. S. Sarphati. 

Eigen gebouw (adres)

Het kantoor is gevestigd op de Prinsegracht tegenover de Stadstimmertuin

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 350. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

Opmerkingen

inkomsten: de begroting voor het dienstjaar 1852 vermeldt een subsidie van f. 511,56.

Vóór oprichting van deze vereniging betaalde het stadsbestuur een pachter f. 40.000 om de mest te laten verwijderen; nu wordt daarentegen het batig saldo van de Maatschappij in de armenkas wordt gestort, aldus Calisch.

Calisch verantwoordt de opneming van deze vereniging in zijn overzicht als volgt: 'De omstandigheid dat deze maatschappij eensdeels de gezondheid van de bewoners der hoofdstad tracht te bevorderen, en anderdeels door haar veel behoeftigen aan een bestaansmiddel worden geholpen, deed haar in dit werk eene plaats innemen.' (p. 350 noot 1)