Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging "Dorcas"

Naam Vrouwenvereeniging "Dorcas"
Plaats Houtrijk en Polanen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 23 mei 1888 (eerste vermelding)
Einddatum 23 mei 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Doelstelling

de bevordering van het maatschappelijk en huiselijk welzijn, inzonderheid der minvermogenden van alle gezindten in de gemeente (Goossens)

Activiteit

a. geregeld het toezicht houden op het gedrag en de leefwijze der behoeftigen;

b. geregeld bezoeken van allen, tot wie zij gerekend kan worden haar werkkring uit te strekken;

c. het bevorderen van reinheid, matigheid, spaarzaamheid en al zulke dingen, die geacht kunnen worden het maatschappelijk en huiselijk welzijn te helpen verhoogen;

d. het wekken van meerdere belangstelling in het onderwijs op de scholen verstrekt, vooral door de ouders opmerkzaam te maken, hoe zij door getrouw schoolbezoek hunnen kinderen kunnen zien opgroeien tot nuttige leden der maatschappij en inzonderheid de meisjes tot degelijke huisvrouwen en moeders;

e. het verleenen van hulp en zoo noodig van onderstand in die gezinnen die door ziekte of andere buitengewone omstandigheden worden getroffen, alsmede daar, waar behoefte bestaat aan het hoogst noodige.

Verder stelt de vereeniging zich nog tot taak het vervaardigen en uitreiken van kleedingstukken vooral ten behoeve van de kinderen van minvermogenden, alsmede het zooveel mogelijk voorzien in behoorlijke ligging en dekking, waar zulks zoo goed als ontbreekt.

(…) voor tot hulp besloten wordt, wordt door de dames-leden een onderzoek ingesteld. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 23 mei 1888 nr. 20
Staatscourant

6 juli 1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1885
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 399-400.