Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde

Naam Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 20 augustus 1795 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het ondersteunen van behoeftigen

Activiteit

het op enigerlei wijze ondersteunen van behoeftigen

Oprichters

A. Elink Sterk

Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

Dit gegeven is ontleend aan de volgende dossierbeschrijving: 'Notulen van de ledenvergadering, waarin het besluit tot samengaan met de stichting 'Huis en Haard'. 1933 oktober 27.

gegevens ontleend aan de inventaris

ad activiteit:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.),

Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jng. (1901) 23.

Opmerkingen

ad activiteit:

Uit het jaarverslag 1900-1901 blijkt dat het uit 11 donatrices en 41 donateurs bestaande genootschap in dat verenigingsjaar ondersteunde: '13 behoeftigen, voor wie f. 950 werd ten koste gelegd, zoodat er een nadeelig saldo bleef van f. 65,39' (Tijdschrift).

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Het Amsterdamsche Genootschap van Deugd en Kunde 1796-1933 1969
Beheersnummer 167
Toegang inventaris
Statuten ja

Wetten en reglementen. 2 delen, 6 deeltjes 1800-1824. 1 omslag

Ledenlijsten ja

Lijsten van leden en donateurs-donatrices. 3 omslagen.

Notulen ja

Notulen der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap van Deugd en Kunde.
Hierin notulen der jaarvergaderingen van het genootschap, der bestuursvergaderingen van het liefdefonds en der vergaderingen der onderscheiden departementen. Met enkele bijlagen, 1805 - 1829, 2 delen.

Bijlagen der notulen der onderscheidene vergaderingen. 3 deeltjes, 1796-1811.

Notulen van de ledenvergadering, waarin het besluit tot samengaan met de stichting 'Huis en Haard'. 1933 oktober 27.
Met bijlagen betreffende dit samengaan waaronder décharge der overdracht der eigendommen van het Genootschap. 1 omslag.

Jaarverslagen ja

Jaarlijkse overzichten, opgemaakt door de voorzitter, 1836 - 1838 en 1860.

Audio-visuele elementen ja

Modellen van donatie-intekenbiljetten en van contributie-kwitanties. 1 omslag

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1810-1811

Financiƫle stukken ja

Kasboeken van het Genootschap.
In deze delen voornamelijk als inkomenspost, contributieën en boeten van leden, 1797 - 1806, 2 delen.

Huishoudelijk rekeningenboekje.
Met algemene staten der huishoudelijke ontvangsten en uitgaven. In dit deeltje tevens de verteringen der leden. Op pagina 158 lijst der meubelen van het genootschap en op pagina 170 een algemene index, 1811 - 1816, 1 deeltje.

Huishoudelijk kasboek, 1811 - 1829, 1 deel.
Met index. Hierin tevens algemene staten der huishoudelijke ontvangsten en uitgaven.

Kasboek van het Liefdefonds van het Genootschap, 1808 - 1816, 1 deel.
Met index. Hierin opgenomen de balansen. Verder namen, vermelding van bijdragen en uitkeringen aangaande contribuanten en bedeelden.

Kasboek van het Liefdefonds van het Genootschap.
Met index. Hierin opgenomen de balansen. Verder namen, vermelding van bijdragen en uitkeringen aangaande contribuanten en bedeelden, 1808 - 1816, 1 deel.

Kasboeken der ontvangsten en uitgaven van het Liefdefonds, 1820 - 1969, 6 delen.

Kasboeken van het Liefdefonds van het Genootschap, met jaarstaten der bedelingen op naam der bedeelden, balansen en donatiën, 1821 - 1880, 3 delen.

Register en kasboek der ontvangsten en uitgaven van het Genootschap Deugd en Wetenschappen als mede van de uitgaven aan bedeelden, 1805 - 1806, 1 deel.

Overige stukken ja

Rede der voorzitter bij het vijftigjarig bestaan en Mededelingen betreffende het Genootschap ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, 1845 en 1895, 1 omslag

 

Enige stukken betreffende bedeelden, 1817, 1830, 1823-1824 en z.d.
Hierbij enige kwitanties van bedeelden, 1 omslag

 

Artikel van mr. J.H. van den Hoek Ostende omtrent het Genootschap in het maandblad van Amstelodamum. 1967 februari.

 

Stukken tot de rekening van na het samengaan met de Stichting 'Huis en Haard', 1957-1969.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Kort overzigt van de vier en twintigste algemeene jaarlijksche vergadering des Amsterdamschen genootschaps: "Tot beoefening van deugd en kunde", gehouden ... 28 aug. 1819 (Amsterdam 1819).
  • Wet op de inrigting ten verkoop van kunst- en handwerken, vervaardigd door hulpbehoevende lieden van goeden huize, daargesteld door het Amsterdamsche genootschap: "Tot beoefening van deugd en Kunde" (z.p 19XX).