Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland

Naam Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Provincie Friesland
Begindatum 22 november 1899 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

om te komen tot samenwerking van de plaatselijke NCGOV's op provinciaal niveau en

om het christelijke karakter van de vereniging te bewaken

Activiteit

Het organiseren van de propaganda, d.w.z. geschriftenverspreiding, regeling van spreekbeurten en openluchtbijeenkomsten op provinciaal niveau. Hieronder ook de organisatie van de tweejaarlijkse Provinciale Vergaderingen met (zo hoopt men) alle afdelingen en leden.

Het onderhouden van de contacten met de leden die geen lid van een afdeling zijn. 

 

Het onderhouden van direct contact met leden in de provincie die geen lid van een afdeling (kunnen) zijn, met het oog op contributie-inning, toezending van het blad en ander propagandamateriaal.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als afdeling(en)

alle afdelingen van de NCGOV in de provincie Friesland

Oprichters

De oprichtingvergadering werd geleid door ds. Gerbrandy van Marrum. Hij besloot, samen de 'HH. Mets, Ds. Kan van Boyl en Ds. Voors van Haskerhorne' weer een Provinciaal Comité voor Friesland op te richten.

Bestuursleden

De voorzitter van de Provinciaal Comité, ds. W. Meijering te Oldelamer, werd de correspondent voor de provincie Friesland.

Als leden van het Provinciaal Comité traden vanaf de eerste algemene vergadering op 5 februari 1900 op de heren De Vries uit Tjallebert, Zoodsma uit Minnertsga; voorts de dominees Voors uit Haskerhorne, Stegenga uit Haulerwijk, Gerbrandy uit Woudsend en de heren Glastra uit Workum en Smedink uit Beesterzwaag.

Vergaderplaats

De vergaderingen vinden telkens in een andere stad plaats, o.a. in 1900 te Wolvega, in het gebouw "Irene".

Verantwoording gegevens

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 12, 94-95 en nr. 13, 101-102, nr. 36,  285 en nr. 44,  358.

ad laatste vermelding:

De Wereldstrijd orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 1 p. 4.

Opmerkingen

ad plaats van vestiging:

Formeel had het Provinciaal Comité geen vestigingplaats; de oprichtingsvergadering vond plaats in Leeuwarden, maar verder vergaderde het Comité her en der in de provincie.

ad begindatum:

Blijkens een ingezonden stuk van Jaap van Nugteren, lid NCGOV, in "De Wereldstrijd" van 31 maart 1900 nr. 13 wordt in de verenigings-almanak wel een Friese Provinciale Raad vermeld, maar heeft er nooit een dergelijk raad gefunctioneerd. Hetzelfde nummer bevat een verslag van de heroprichting van de Friese Raad te Leeuwarden op 22 november 1899. Díe gegevens zijn in dit formulier verwerkt; bijvoorbeeld: de begindatum is datum van heroprichting op 22 november 1899.

ad laatste vermelding:

In De Wereldstrijd van 2 januari 1954 staat een bericht over een te Sneek gehouden vergadering van het bestuur van het districht Friesland, waarop 'uit alle delen van Friesland afgevaardigden bijeen geweest [zijn]'.