Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tabitha"

Naam Vereeniging "Tabitha"
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1843 (oprichting)
Einddatum 1927 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen), Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gedurende den winter aan minvermogende vrouwen brei- en naaiwerk te verschaffen en de gemaakte kleedingstukken te verkoopen (Goossens)

Activiteit

Behoeftige vrouwen, bij voorkeur weduwen, 'kleedingstukken (te) laten naaien of kousen te laten breien die in een daartoe ingericht dépot verkocht worden'. (Blankenberg)

In een enkel geval wordt onderstand verleend, tot hoogstens 60 cent per week, meestal gedurende de wintermaanden. In elk geval wordt vooraf door vrijwilligsters een onderzoek ingesteld. (t.a.p.)

Koninklijk Besluit 27 maart 1884 nr. 1
Staatscourant

5 juni 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1013
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 463, 889.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Archief

In het stadsarchief Deventer wordt onder toegangsnummer 918 het 'archief Tabitha of Dorcas 1860-1927' bewaard (0,10 m.; inventaris).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Deventer
Naam collectie 'Archief Tabitha of Dorcas 1860-1927'
Beheersnummer 918
Toegang inventaris
Omvang 0, 10 m.
Correspondentie ja

Correspondentie, 1868-1927

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1882-1899

“Rekening-courant”, overzicht van de lopende rekening met de Spaarbank, 1860-1909

Overige stukken ja

Register houdende opgaven van de ingekochte materialen 1894-1912

Register houdende opgaven van de door de verschillende vrouwen vervaardigde kledingstukken en de daarvoor verdiende lonen, 1898-1909