Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap Moederlijke Weldadigheid

Naam Genootschap Moederlijke Weldadigheid
Alternatieve namen
  • Genootschap Moederlijke Liefdadigheid (Blankenberg)
  • Genootschap tot verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen in de stad Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum februari 1830 (oprichting)
Einddatum 8 juli 1957 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verlenen van tijdelijke onderstand aan behoeftige kraamvrouwen van alle gezindten, mits niet bedeeld wordende door een andere instelling van armenzorg, en dat onder zekere beperkende voorwaarden

Activiteit

'Ondersteuning wordt verleend zonder onderscheid van godsdienstige gezindte aan die vrouwen die geen onderstand genieten van eenig armbestuur, de man moet den leeftijd van 30 jaren bereikt hebben en ten minste twee kinderen moeten in echt geboren zijn. De kraamvrouw ontvangt kleedingstukken voor zich zelf en het kind, zoo noodig brandstof en eenige huiselijke benoodigdheden benevens versterkende middelen gedurende negen dagen. Ondersteuning in geld geschiedt alleen aan vrouwen wier man gestorven is vóór de geboorte van het kind.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 800.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

Het bestuur bestond uit 9 dames-directrices, die uit hun midden een presidente, magazijnhoudster en een penningmeesteres benoemden en de verdere werkzaamheden onderling verdeelden. De presidente werd voor onbepaalde tijd gekozen, de overige directrices voor de tijd van een jaar, maar zij waren dadelijk herkiesbaar. De magazijnhoudster werd belast met het beheer en de boekhouding van de kledingstukken en zij deed in maart van elk jaar rekening en verantwoording van haar administratie over het afgelopen jaar. Zij maakte jaarlijkse rekeningen, staten van effecten op en bewaarde de spaarbankboekjes. (inv.)

Archief

Het archief van het Genootschap wordt onder toegangsnummer 120 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden.
Archieftitel: Genootschap Moederlijke Weldadigheid te Leeuwarden.

In het archief Familie Van Sloterdijck dat onder toegangsnummer 318-33 wordt bewaard in Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum) bevinden zich de 'Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van Catharina Anna Andreae als bestuurslid van de Maatschappij van moederlijke Weldadigheid te Leeuwarden, 1838-1841'.

Ook zijn archiefstukken betreffende de Maatschappij bewaard in het archief van het gemeentebestuur Leeuwarden dat onder nr. 9 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden, in dossier 7366.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historisch Centrum Leeuwarden/Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden
Naam collectie Genootschap Moederlijke weldadigheid
Beheersnummer 120
Toegang inventaris
Reglementen ja

Concept-reglement van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", ca. 1835;

Reglement van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1849, februari 28;

Concept-reglement van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1865, ca. maart;

Reglement van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1895, december 2.

Ledenlijsten ja

Lijsten van de directrices van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", ca. 1830-1935, oktober 1, opgemaakt ca. 1831-1935, ca. november;

Lijst van de leden van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" en van de door hen ingetekende jaarlijkse bijdragen, 1870, maart 1;

Alfabetische lijst van de begunstigers van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" en de door heil ingetekende jaarlijkse bijdragen, 1870;

Alfabetisch protokol van de leden en begunstigers van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" en de door hen ingetekende jaarlijkse bijdragen, 1879-1941.

Notulen ja

Register van minuut-notulen van de vergaderingen van het bestuur van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1884, november 3-1929, maart 5.

Correspondentie ja

Stukken ingekomen bij het bestuur van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1852, februari 19-1944, september 6;

Concepten, minuten en afschriften van stukken uitgegaan van het bestuur van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1830, januari 30-1953, maart 4.

Financiƫle stukken ja

Registers van jaarlijkse rekeningen van ontvang en uitgaaf van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid". Opgemaakt door de penningmeesteres. Gaande over: 1877, maart 1-1942, februari 28.

Algemene staat van ontvang en uitgaaf van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1830-1851. Opgemaakt ca. 1852.

Algemene staat van bezittingen en inkomsten van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1830-1867. Opgemaakt ca. 1868.

Spaarbankboekje van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" bij de Spaarbank te Leeuwarden, 1893, juli 11-1923, april 17.

Overige stukken ja

Staat van verdeling van de gemeente Leeuwarden in wijken, ten behoeve van de bedeling van behoeftige kraamvrouwen, ca. 1840;

Staat van verdeling van de wijken van de gemeente Leeuwarden onder de directrices van het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", ten behoeve van de bedeling van behoeftige kraamvrouwen, ca. 1870;

Register van rapporten over de behoeftige kraamvrouwen in Leeuwarden, die onderstand aangevraagd hebben bij het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid, ca. 1852, januari-ca. 1902, november;

Protokol van rapporten over de behoeftige kraamvrouwen in Leeuwarden, die onderstand aangevraagd hebben bij het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid", 1864, december 19-1933, mei 3;

Registers van de door het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" bedeelde kraamvrouwen, 1849;

Register van jaarlijkse staten van de door het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" van verschillende gevers ten behoeve van de onderstand aan behoeftige kraamvrouwen ontvangen goederen, 1845, maart 1-1901, februari 26. Opgemaakt door de magazijnhoudster. Afgehoord door het bestuur 1847, maart 1-1901, ca. maart.

Registers van de door het genootschap de "Moederlijke Weldadigheid" aan behoeftige kraamvrouwen uitgedeelde goederen, 1845, maart 1-1935, februari 28. Opgemaakt ca. 1846, februari-1935, maart.