Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het -

Naam Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het -
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

onvermogende kinderen die de scholen van het Nederlandsch-Israëlitisch gesticht Talmud Tora te Amsterdam bezoeken, door het uitreiken van kleedingstukken te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

uitdeling van kledingstukken aan armen schoolkinderen mogelijk maken

Koninklijk Besluit 8 juli 1868 nr. 12; 28 november 1896
Staatscourant

30-07-1868.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
132
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

ad eerste vermelding:

Behalve aan het repertorium van Goossens ook ontleend aan het Reglement van het genootschap Halboschas Aroemim lejaldé Chebrath Talmud Torah ca. 1868 (Amsterdam) dat zich bevindt in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de UVA (Br. Ros. Regl. B-20).

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

 

Archief

Archiefstukken m.b.t. het 'Genootschap Halboschas Aroemim Lejaldé Chebrath Talmud Thora' over de periode 1915 - 1943 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.