Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging)

Naam La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vreemdelingen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'Het doel is:

1. Behoeftige Belgen die in het consulaire arrondissement Amsterdam woonachtig zijn of er tijdelijk verblijven, te ondersteunen.

2. Arme Belgen, die naar hun vaderland willen terugkeeren, daartoe de middelen te verschaffen.

3. Aan ouden van dagen, weduwen, weezen en behoeftige huisgezinnen hulp en bijstand te verleenen.

4. Zieke Belgen te doen verzorgen, hetzij in hunne woning, hetzij in een gasthuis.

5. Rechtsgeleerden raad te bezorgen aan behoeftige Belgen die zulks noodig hebben.' (Blankenberg))

Activiteit

zie onder doelstelling.

'Een Belg, die hulp noodig heeft, moet daartoe worden voorgedragen door een lid van de vereeniging; deze wendt zich tot den president, die in overleg met den aanbeveler of een der bestuursleden op de aanvrage beslist.' (Blankenberg)

Vergaderplaats

Hotel "de Oude Graaf" in de Kalverstraat te Amsterdam

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 934.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 199, 200.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

 

Opmerkingen

ad richtgroep en leden:

arme resp. welgestelde in Amsterdam woonachtige Belgen

ad begindatum:

De volgende eind 1901 in het Tijdschrift voor armenzorg geplaatste opmerking over de vereniging: 'Uit een overzicht over de zes sedert de stichting verloopen dienstjaren blijkt dat in totaal is uitgeven' etc., wijst erop dat zij in 1895 moet zijn opgericht.

uitgaven:

'Uit een overzicht over de zes sedert de oprichting verloopen dienstjaren blijkt dat in totaal is uitgegeven f. 3960,-, waarvan f. 372 voor beheer, f. 2098,- aan onderstand,  f. 50 ,- aan buitengewone uitgaven en f. 1440,- op de spaarbank belegd.' (Dompièrre de Chaufepié e.a.)

Archief

Het Stadsarchief Amsterdam bevat in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers (toegangsnummer 400) stukken die La Société Royale Belge de Bienfaisance betreffen. Deze stukken dateren uit de 20e eeuw, het recentste stuk uit 1922.