Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk Vincentiusvereeging genoemd
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Parochie

parochie van Onze Lieve Vrouw.

Begindatum 1856 (oprichting)
Einddatum 1868 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (....) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (....)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Maastricht sinds de oprichting ervan in 1856.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

Vergnes C.ss.R., R.P., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de conferentie van Onze Lieve Vrouw maakt deel uit van het archief met de titel Vincentiusvereniging Maastricht 1848-1990 dat onder toegangsnummer 21.29A wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het bevat m.b.t. de Conferentie van Onze lieve Vrouw:

Notulen van vergaderingen, 1856 januari 27-1867 december 9.

‘Statistieke opgaven', jaarverslagen opgemaakt ten behoeve van de Hoofdraad, 1856-

Verslagen van werkzaamheden en rekeningen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt ten behoeve van algemene vergaderingen, 1857-1866, 1867, minuten.