Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Parochie

parochie van de O.L. Vrouw

Begindatum 19 november 1849 (oprichting)
Einddatum 1987 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

 

De Vincentiusvereniging te Zutphen houdt, tezamen met het RC Armbestuur, een R.C. Werkinrichting in stand. (Vergnes)

 

'Bedeelende armenzorg (...). Spijskokerij, kleedermagazijn; verpleging van kinderen komt bij voorkomende gelegenheden voor.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Zutphen van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: M.J. de Ruyter in 1894, J.H.P. Pieters in 1899, J.F. Paternotte in 1903;

vice-president: J.H.P. Pieters Jwzn. in 1894, J.F. Paternotte in 1899, niet vermeld in 1903;

secretaris: G.J. Schaaps in 1894, J.J. Wijtenburg in 1899 en 1903;

penningmeester: J.F. Paternotte in 1894, A.T. Derksen in 1899 en 1903;

magazijnmeester: niet vermeld in 1894, J.B. Braakman in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 273.

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 61.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 361.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) pp. 3, 13-21;

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899)

ad activiteit, werkinrichting :

B. Looper en Harry Mes, Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting 1848-1988 Van armenzorg tot sociale woningbouw (Zutphen 1988) 130.

ad einddatum:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief.

Archief

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van OLV over de periode 1849-1954 in dossier nr. 818 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Het  'Archief van de Sint Vincentiusvereniging (1849-1961)' te Zutphen maakt deel uit van het archief van de RK Parochie Zutphen dat onder nummer 67 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Zutphen
Naam collectie RK Parochie, 1618-1987; hierin het Archief van de Sint Vincentiusvereniging (1849-1961)
Beheersnummer 67
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten, met Koninklijk Besluit waarbij deze zijn goedgekeurd, 1914, 1 omslag.

Ledenlijsten ja

Staat houdende de namen en adressen van bestuursleden van de St. Vincentius Vereniging in Nederland, [1850], 1 stuk;

Lijst leden van de Zutphense vereniging, ongedateerd, 1 stuk.

Notulen ja

Notulen van de wekelijkse vergaderingen, 1853-1951, 16 delen;

Notulen algemene vergaderingen, 1853, 1857, 1860, 1 omslag;

Notulen, klad, 1887-1895, 1 deel.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1849-1853, 1857-1863, 1865, 1906, 1 omslag.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1849-1953, 1 port.;

Brievenboeken, 1852-1857, 1870-1884, 1899-1932, 3 delen.

Financiële stukken ja

Inventaris van het effectenbezit, 1881, 1 katern;

Stukken betreffende de verlotingen welke gehouden werden t.b.v. de vereniging, 1850, 1853, 1894, 1 omslag;

Kasboeken, 1849-1853, 1858-1950, 11 delen;

Kasboeken Hubertusfonds, 1882-1939, 4 delen;

Register houdende aantekeningen inzake uitkeringen gedaan uit  Hubertusfonds, 1882-1886, 1 katern;

Staten houdende de inkomsten en/of de uitgaven van de vereniging, 1851, 1853-1855, 1865;

Jaarrekeningen over 1851-1853 en 1866, 1 omslag;

Bijlagen bij de rekeningen, 1849-1857, 1899.

Overige stukken ja

Stukken houdende toespraken tot de algemene vergaderingen, 1851, 1853-1855, 1858, 1862, 1864 en ongedateerd, 1 omslag;

Verslag over de geestelijke inzet van de leden van de vereniging, ongedateerd, 1 omslag;

Staat houdende overzicht werkzaamheden vereniging gedurende haar 25-jarig bestaan, 1874, 1 stuk;

Stuk houdende algemeen overzicht werkzaamheden vereniging gedurende haar 50-jarig bestaan, 1898, 1 stuk;

Lijsten houdende statistische opgaven van de vereniging betreffende leden, financiële toestand en gebeurtenissen, 1849-1930, 1 port;

Lijst van inschrijvers t.b.v. de vereniging, 1849-50, 1 katern;

Stuk betreffende de tekst op de eerste steen van het gebouw van de vereniging, gelegd op 28 mei 1858, 1 omslag;

Verslag viering 50-jarig jubileum St. Vincentius Vereniging te Parijs, 1883, 1 katern;

Stukken betreffende 50-jarig jubileum Zutphense vereniging en de daarbij gehouden verloting, 1899, 1 omslag;

Stukken houdende aantekeningen inzake personen en gezinnen, 1851-1880, 1 omslag;

Staten houdende aantekeningen van ontvangen of uitgegeven goederen, 1852, 1854, 1861, 1865 en ongedateerd, 1 omslag;

Registers houdende aantekeningen inzake giften gedaan aan gezinnen, 1859-1881;

Andere stukken betreffende armenzorg, spijskokerij, bibliotheek, avondschool.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gedenkboekje van het honderjarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo, Conferentie O.L. Vrouw te Zutphen, 1849-1949 (1949).