Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Het Werkhuis

Naam Vereeniging Het Werkhuis
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van een mogelijkheid aan de bedelaars en de meest behoeftige inwoners van Hoorn om door arbeid enig loon en voedsel voor zichzelf en hun kinderen te verdienen (Methorst)

Activiteit

Het oprichten en instand houden van een lokatie waar vooral in de winter, maar ook wel daarbuiten, zowel 'loonwerk' (b.v. boonen, erwten, rijst en paardenhaar uitzoeken, slijp- en biksteen kloppen, krukstiften hakken en boren, draadnagels rechtmaken) gedaan kon worden, als ook 'eigen fabrikaat' gemaakt kon worden (vuurmakers, kachelhoutjes, dweilen en touwmatten).

M.b.t. de commissie tot uitdeeling van warme voedzame spijzen: 'De uitdeelingen hebben plaats aan behoeftigen van alle gezindten, mits twee jaar in Hoorn woonachtig. Ze hebben plaats in Januari tot half Maart twee maal in de week op vertoon van een op naam afgegeven kaart.' (Blankenberg)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Commissie tot uitdeeling van warme voedzame spijzen("soepcommissie"), opgericht in 1801 en eveneens gevestigd te Hoorn

Oprichters

de Commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen ("soepcommissie")

Koninklijk Besluit 12 december 1894
Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 183-186;

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 488, 572 en 984.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 206-207.

De laatste vermelding is ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

inkomsten:

De oprichting werd mogelijk gemaakt door de verlening van een renteloos voorschot van de 'Vaderlandsche Maatschappij' en in stand gehouden dankzij overige giften en contributies, als ook dankzij de opbrengst van de producten van Het Werkhuis. (Methorst)

ad activiteit:

'Verpleegd werden 2863 volwassenen en 1843 kinderen, een totaal dus van 4706 pesonen. Het vorig jaar bedroeg dit aantal 6583, een vermindering dus die men niet verwacht had, doch waarvan de oorzaak waarschijnlijk moet worden gezocht in het feit dat er in den afgeloopen zachten winter voldoende werk is geweest.

Het Werkhuis werd 1 mei gesloten en 2 November weder geopend.

Uitgezocht werden 115½  H.L. boonen en erwten; gerepareerd 690 zakken; gemaakt bot-, ansjovis-, haring- en baggernetten, verder matten, vuurmakers en bosjeshout, kurken, brandhout, paardehaar; bindtouw werd verder bewerkt; geschild werden 11½ H.L. aardappelen.

Het gedrag der verpleegden was zeer bevredigend.' (Tijdschrift voor armenzorg,1e jng. (1900) 206-207)

Archief

Het archief van de Vereeniging Het Werkhuis van de Commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen ("soepcommissie"), (1893-1920) wordt onder toegangsnummer 527 bewaard in het Westfries Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries archief
Naam collectie Vereeniging Het Werkhuis van de Commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen ("soepcommissie"), Hoorn, 1893-1920
Beheersnummer 527
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,12 m.
Statuten ja

Statuten en huishoudelijk reglement, met stukken dienaangaande, 1895

Statuten met een daarop betrekking hebbende brief van het Ministerie van Justitie inzake de goedkeuring, 1894

 

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen, 1893-1917

Jaarverslagen ja

 Jaarverslagen, 1893/1894-1913/1914,

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, z.j. en 1893-1895

Financiƫle stukken ja

Rekeningen, bevatten tevens de begrotingen en staten van de goederenvoorraad, 1893/1894 etc.

Grootboek, 1893/1894-1895/18961919/1920 etc.

Onkostenboek, 1893/1894-1895/1896 etc.

 

Ingekomen brief van de Vaderlandsche Maatschappij met de mededeling dat een bedrag van fl. 700,- zal worden verstrekt, [ca 1895]

Overige stukken ja

Dienstrooster voor de leden van de commissie van dagelijks toezicht op de inrichting, 1894/1895, gedrukt