Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Asyl voor zieken en zwakken"

Naam Vereeniging "Asyl voor zieken en zwakken"
Opmerkingen over naam .
Alternatieve namen
  • Vereeniging Diakonessenhuis (vanaf 1887, bij de opening van het Diakonessenhuis, zo genoemd)
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1873 (oprichting)
Einddatum 1975 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal, Regionaal
Doelstelling

1. zoover de ruimte strekt zieke en zwakke personen van het vrouwelijk geslacht, die den Hervormden Godsdienst belijden, tegen eenig kostgeld op te nemen en te verplegen in een dáárvoor ingericht gebouw;

2. aan behoeftige, door ziekte verzwakte, personen eenige malen in de week kosteloos voedsel te verstrekken;

3. zieken, zoo mannen als vrouwen, binnen of buiten de stad wonende in hun huisgezin door hare diaconessen te doen verplegen.

(punt 3 wellicht later toegevoegd, want niet bij Goossens vermeld)

In 1898 kwam, bij statutenwijziging, opname in het ziekenhuis op de eerste, de wijkverpleging op de tweede en de voedselverstrekking op de derde plaats. (inventaris)

In de praktijk is het werk van barmhartigheid in de zin van kosteloze verpleging bij de armen thuis in de wijken lang tijd belangrijker geweest.

Activiteit

De dames die tot de kringen van het Réveil behoorden en het bestuur vormden van dit Asyl hadden vanaf 1863 een Christelijke naai- en breischool instandgehouden. In 1874 werd deze opgeheven en het voormalig klaslokaal veranderd in een ziekenzorgzaaltje, waar aanvankelijk vooral voedsel aan arme zieken werd verstrekt. Zeker tot de 90-er jaren van 19e eeuw was de voedselverstrekking voor de vereniging van primair belang. (inventaris)

Tot 1887 werkte de vereniging zonder eigen gebouuw. (Van Zanten)

‘In 1887 werd ook in Groningen een Diakonessenhuis opgericht. Het kosteloos verstrekken van voedsel stond in de statuten nog steeds op de eerste plaats als doelstelling. (…) Het Diakonessenhuis had tot doel de verpleging van zieken ongeacht geloof en afkomst en het opleiden van verpleegsters / diakonessen. Het instituut was niet kerkelijk gebonden. Wel maakten veelal hervormden deel uit van het bestuur. Al spoedig moest het pand uitgebreid worden, niet door een grote toeloop van patiënten, nog steeds werden de meesten thuis verpleegd. (…) Aan de Praediniussingel werd een nieuw ziekenhuis gebouwd dat in 1893 werd geopend. Er was ruimte voor 30 patiënten en 15 diakonessen. Het oude pand aan de Haddingestraat werd verkocht.. (…) In 1898 vond er een wijziging van de statuten plaats. Het opnemen van patiënten kwam nu op de eerste, wijkverpleging op de tweede en voedselverstrekking op de derde plaats. Voor de buitenverpleging was er een tekort aan zusters door concurrentie van het in 1897 opgerichte Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) en vanwege de oprichting van een algemene vereniging voor ziekenverpleging.(inventaris)

 

'Behalve kostelooze verpleging komt hier ook gewone bedeeling voor. Een aantal behoeftige zieken wordt nl. vanwege deze instelling versterkend voedsel gegeven.' (Blankenberg)

Aangesloten bij

Kaiserwerther Bond, via welke men verbonden was met de meeste Nederlandse Diakonessenhuizen die er eveneens bij aangesloten waren.

Werkt samen met

de Twee cents Vereeniging, een steunvereniging opgericht in 1888 en eveneens gevestigd te Groningen. (Tammeling)

Oprichters

Koninklijke goedkeuring werd aangevraagd door de dames M.A.J. van der Haer, S.C.J. Wolthers, A.J. Alberda van Ekenstein en L.C.J. Alberda van Ekenstein. Mevr. de Geer, moeder van de latere minster-president, en Mevr. Betsy Groen van Prinsterer-Van der Hoop worden vooral genoemd in verband met de oprichting van de Naai-/Breischool en het Asyl. (Tammeling 13)

Bestuursleden

De oprichtsters vormden ook het eerste bestuur van de vereniging en het directoraat van (school en) het Asyl.

Spoedig gold als regel dat tenminste 3 mannen deel zouden uitmaken van het bestuur. (Van Zanten)

Eigen gebouw (adres)

In Haddingestraat F 99, (nu Haddingestraat 10) te Groningen, stond de naai-/breischool die in 1874 voor de ziekenzorg werd heringericht. Deze ziekenzorg was gestart in 1873 in de Hardewikerstraat in een klein pand, gehuurd door Mevr de Geer. Tot 1893 bleef de Haddingestraat dienst doen, als ziekenasyl tot 1887, daarna als Diakonessenhuis waartoe het pand met een aantal vertrekken werd uitgebreid.

Nijpend plaatsgebrek dwong tot aankoop van een grotere ruimte: in 1893 werd een nieuw gebouw betrokken aan de Praediniussingel. (Tammeling)

Koninklijk Besluit 9 april 1884 nr. 8; 20 aug. 1888 nr. 15; 1898; 1899
Staatscourant

6 juni 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1541
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan:

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 230-233. (bewerkt door J.H.van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek)

Bart Tammeling, Honderd jaar Diakonessenhuis Groningen: van barmhartigheidswerk tot moderne ziekenzorg (Groningen 1987) vooral de pagina's 8-49.

de inventaris van het verenigingsarchief

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 500, 779.

ad Koninklijk Besluit, ook:

Registers van de Staatscourant van 1898 en 1899.

Opmerkingen

ad naam:

In 1890 wordt de naam Asyl voor zieken en zwakken ook nog wel gebruikt voor de Vereniging het Diakonessenhuis. Vanaf wanneer precies sprake is van de Vereeniging "het diakonessenhuis" is niet helemaal duidelijk. Van Lieburg (37) hierover:

In Groningen kwam het diaconessenhuis voort uit het Asyl voor zieken en zwakken dat sinds 1874 door een vrouwencomité werd geëploiteerd. Vooral door toedoen van de hoogleraar Ernst Frederik Kruijf (1834-1914) en de hervormde predikant W. Vliegenthart (?-1934) en de gezusters C.J. en vooral A.J. van der Haer en L.C.J. en A.J. Alberda van Ekenstein werd in november 1887 in de Haddingastraat een Diaconessenhuis geopend als opvolger van het Asyl. Hoewel er nauwe contacten waren tussen de eerste besturende zuster S.C. Albracht-van den Worm en het Haarlemse Huis, werd de signatuur van het Groningse Huis toch vooral bepaald door Kaiserswerth.'

ad doelstelling:

De wijkverpleging die juist het liefdadig hart van de ziekenverpleging vormde, werd in de loop der jaren steeds minder belangrijk in verhouding tot de intramurale ziekenzorg. Dit kwam voornamelijk door personeelstekorten in combinatie met het groeiend aantal ziekenhuisbedden. Bij het dilemma in krappe tijden te kiezen vóór het afwijzen van aanvragen voor wijkverpleging en het aanvaarden van de verzorging van betalende partiënten in het ziekenhuis was de keuze voor het verantwoordelijke bestuur niet zo moeilijk.

Bovendien was er tegen het einde van de 19e eeuw geduchte concurrentie van katholieke (Onze Lieve Vrouwe behoudenis der kranken) en algemene zijde (Vereniging Koningin Wilhelmina).

leden:

'Leden der vereenigig zijn meerderjarigen, die f.100 in eens of een jaarlijksche contributie van f.5 geven, begunstigers zij, die minder bijdragen.'

ad opheffingsdatum:

Deze is ontleend aan de volgende mededeling in de inleiding van de inventaris: 'Tot 1975 was het Diakonessenhuis een vereniging genaamd: vereniging 'Het Diakonessenhuis', na een statutenwijziging werd het een stichting.'

Inkomsten:

Giften, al dan niet via collecten, circulaires en bedelbrieven (b.v. adviseur en stimulator van de vereniging: jhr. dr. L. de Geer, die van 1873 tot 1876 jaarlijks ongeveer f. 1150 doneerde, en na vertrek uit Groningen nog tot 1884 f. 800 per jaar). Koningin-moeder Emma doneerde enkele malen. Voorts contributies, legaten, opbrengsten van verlotingen e.d.m. (Tammeling)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Asyl voor zieken en zwakken" wordt onder toegangsnummer 1741 bewaard in de Groninger archieven (inventaris van de archieven van het Diakonessenhuis 1887-1990 en het Rooms Katholiek Ziekenhuis 1897-1990, 28 meter standaardarchiefberging).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Inventaris van de archieven van het Diakonessenhuis 1887-1990 en het Rooms Katholiek Ziekenhuis 1897-1990
Beheersnummer 1741
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 28 m.
Reglementen ja

Reglementen inzake de verpleging en de opname van zieken en diakonessen, gedrukt;

Bekendmaking van bepalingen aangaande het opnemen van zieken in het Diakonessenhuis, gedrukt, 1898 mei.

Notulen ja

Notulen van vergaderingen van het bestuur van het Asyl der zieken en zwakken, later het Diakonessenhuis alsmede van de huishoudelijke commissie, 6 apr. 1887- 4 mei 1894;

Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1894 - 1907;

Notulen van vergaderingen van de huishoudelijke commissie, 3 aug 1894 - 30 mei 1900;

Notulen van vergaderingen van het bestuur en de huishoudelijke commissie alsmede de notitie 'Het Diakonessenhuis te Groningen gedurende de jaren 1887 - 1947, enkele aantekeningen uit de notulen van die jaren' met conceptversie. Uittreksels, 1887 - 1950 en z.d.

Financiƫle stukken ja

Stukken betreffende schenkingen en giften aan het Diakonessenhuis, ca. 1887 - 1930;

Stukken betreffende giften en legaten aan het Diakonessenhuis alsmede het werven van gelden, 1887 - 1960;

Rekening van het Asyl voor zieken en zwakken later het Diakonessenhuis, 1887 - 1902;

Staat van baten en lasten van het Asyl voor zieken en zwakken en het Diakonessenhuis, 1888 - 1896;

Stukken betreffende de financiering van en de werving van fondsen voor het Diakonessenhuis, 1890 - 1940.

Overige stukken ja

Stukken betreffende het ontstaan van het Diakonessenhuis, 1887, 1888, 1890;

Register van opgenomen en ambulante patiënten met vermelding van datum van opname en ontslag, 1887 - 1929, met hiaat;

Register van patiënten die thuis werden verpleegd met vermelding van behandelend geneesheer en zuster, 1887 - 1932;

Stukken betreffende het terrein en de gebouwen van het Diakonessenhuis, 1891 - 1946;

Register van zusters met de aan hen verstrekte kleding, 1887 - 1916;

Register van personen die later proefzuster of diakones zijn geworden, 1887 - 1935;

Stukken betreffende de herdenking van het 10-jarig bestaan, 1897.

Opmerkingen algemeen

Volgt een overzicht van stukken met betrekking tot het diakonessenhuis  

1. Notulen van vergaderingen van het bestuur van Asyl der zieken en zwakken, later het Diakonessenhuis alsmede van de huishoudelijke commissie, 6 apr. 1887 - 13 mrt. 1891;

Staat van baten en lasten van het Asyl voor zieken en zwakken en het Diakonessenhuis, 1888 – 1896;

2. Notulen van vergaderingen van het bestuur alsmede van de huishoudelijke commissie, 21 mrt. 1891 - 4 mei 1894, 21 mrt. 1894 - 19 aug. 1902, 1894-1902, 5 sep. 1902 - 22 mrt. 1907;

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1907 – 1990. Ingekomen stukken, z.d., 1901 – 1950.

Directie, Algemeene aard:

jaarverslagen, 1888 – 1981.

Bijzondere aard:

Stukken betreffende het ontstaan van het Diakonessenhuis, 1887, 1888, 1890;

Stukken betreffende de rechtspersoonlijkheid en nadere reglementering, 1888 – 1954;

Register van opgenomen en ambulante patiënten met vermelding van datum van opname en ontslag, 1887 - 1929;

Register van patiënten die thuis werden verpleegd met vermelding van behandelend geneesheer en zuster, 1887 – 1932;

Overige stukken van jongere datum.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Ginkel, Bart van, 'Hoe het Diakonessenwerk in Nederland begon', in: Nederlandse HistoriĆ«n (Berkel en Rodenrijs 1983) 3-16.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van het Diakonessenhuis te Groningen (Groningen 1889-196X).
  • Tammeling, Bart, 100 jaar Diakonessenhuis Groningen: van barmhartigheidswerk tot moderne ziekenzorg (Groningen 1987).