Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 7 mei 1872 (oprichting)
Einddatum 1949 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van een Gesticht ter behandeling van zoodanige ooglijders, die voor herstel of verbetering vatbaar zijn (Goossens)

Activiteit

Het kosteloos behandelen in de polikliniek van bedeelden der kerkelijke of liefdadige instellingen, behalve de bedeelden der Nederlands Hervormde diaconie, die voor hare bedeelden eene jaarlijksche restitutie betaalt en de stedelijk bedeelden. Hiertoe dienden de bedeelden een bewijs van onvermogen te overleggen. (Falkenburg)

Werkt samen met

de vereeniging Hulp voor Minvermogende Ooglijders, opgericht in 1880 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

Gesticht voor ooglijders in de Spinozastraat 2.

Koninklijk Besluit 24 juni 1872 nr. 18
Staatscourant

11-07-1872; 18-08-1876; 28-06-1879

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
182
Verantwoording gegevens

Mr. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I: Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 273-282. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburgs bronnen: statuten en jaarverslagen over 1884-1891.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

De opmerkingen over leden, activiteit en inkomsten zijn overgenomen uit: H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 96.

Opmerkingen

ad leden:

zijn 'allen die eene jaarlijksche contributie betalen van minstens f. 10 of in eens een gift storten van minstens f. 250. Donateurs zijn zij, die minder bijdragen.'

Het aantal leden en donateurs bedroeg in 1891: 475.

ad activiteit:

het aandeel kosteloos behandelden bedroeg in 1884: ruim 10% en in 1885 bijna 14%.

Voor opneming in de inrichting werd altijd verpleeggeld gevraagd; in het tijdvak 1884 -1891 werd echter slechts 22,6 % voor eigen rekening behandeld; de overigen werden verpleegd op kosten van de Vereeniging voor minvermogende ooglijders, het Burgerlijk Armbestuur, van de Inrichting voor ooglijders zelf en andere liefdadige instellingen.

inkomsten:

betaalde verpleeggelden en opbrengst van polikliniekkaarten;

contributies van leden en donateurs;

restitues van het het Algemeen Ziekenfonds van Amsterdam, de Ned. Hervormde diaconie en andere instellingen en busgelden;

inkomsten uit eigen kapitaal, giften en legaten.

Het Tijdschrift voor armenzorg geeft in zijn 2e jaargang op p. 96 nog een overzicht van cijfers aangaande activiteiten en financiën van deze vereniging over het jaar 1900.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereniging tot oprichting en instandhouding van een gesticht tot behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogenden 1924 - 1949 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Huishoudelijke reglementen van de vereeniging tot oprichting en instandhouding van een gesticht tot behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogenden, Spinozastraat 2 te Amsterdam vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 16 October 1884 (Amsterdam circa 1884).