Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Christelijk Armbezoek"

Naam Vereeniging "Christelijk Armbezoek"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum januari 1852 (oprichting)
Einddatum 12 maart 1959 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om in de geesteijke behoefte van armen te voorzien (Goosens)

Gesticht met het doel om de armen in hunne woningen te bezoeken, hen geestelijk te steunen. (...) Dat de bezoeksters in staat zijn den armen ook eenige materieele hulp te bieden spreekt vanzelf, hoewel dit niet duidelijk uit de statuten blijkt. (Falkenburg, 242)

 

 

Activiteit

De bezochte armen werden opgewekt de Bijbel en andere nuttige en stichtelijke boeken te lezen. Voorts werd er bij hen op aangedrongen belijdenis te doen, de godsdienstoefeningen bij te wonen en het avondmaal te gebruiken. Ook trok de vereniging zich het lot van de kinderen van de armen aan.

In beperkte mate werd er ook iets gedaan aan ondersteuning van behoeftige gezinnen. Aan deze taak werd in latere jaren wat meer aandacht besteed. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 31 december 1863 nr. 68
Staatscourant

6 februari 1864

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2557
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 242. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg vermeldt als bron: 'Statuten'

opheffingdatum:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Er 'waren geen voorwaarden op confessioneel gebied verbonden' [aan het lidmaatschap]. Maar het geheel maakt een nogal hervormde indruk. Hervormde predikanten waren, ook ná de Doleantie, steeds voorzitter.' (Falkenburg)

ad leden en activiteit:

De vereniging bestaat 'uit contribuerende en werkende leden. Deze laatsten zijn verdeeld in vijf afdeelingen, ieder van negen dames. Aan elke afdeeling is opgedragen het patronaat over in den regel zestien gezinnen. De Dames-directrices, die aan het hoofd van de afdeelingen staan, vormen met zes heeren het bestuur.' (Falkenburg)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Christelijk Armbezoek" berust onder toegangsnummer 239 in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Vereniging voor Christelijk Armbezoek 1852-1959
Beheersnummer 239
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten, 1859, 1863 en 1875, gedrukt.

 

Reglementen ja

Reglementen, 1859, 1863 en 1875, gedrukt.

Ledenlijsten ja

Presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen, 1898.

Notulen ja

Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, 1886-1941.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1880-1913.

Financiƫle stukken ja

Jaarrekeningen, 1898;

Kasboeken, 1852-1958.

Stukken betreffende afdeling A:

Kasboek, 1891 sept.-1958 dec.

Overige stukken ja

Akte van ontbinding van de vereniging, 1959;

W. Francken Azn., Mededeeling omtrent eene weinig gekende en gewaardeerde menschlievende instelling te Rotterdam, Rotterdam 1870, gedrukt.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Francken Azn., W., Mededeeling omtrent eene weinig gekende en gewaardeerde menschlievende instelling te Rotterdam (Rotterdam 1870).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Blaauw, J.F., met een aanbevelend woord door Amalia Wilhelmina Sieveking, Brieven over armen-bezoek en verzorging door vrouwen: voorafgegaan door een brief aan de Vereeniging: "Christelijk Armebezoek" te Rotterdam (Rotterdam 1855).