Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen
Opmerkingen over naam kortweg de 'NV' genoemd; i.p.v. 'tot Afschaffing van' ook wel: ‘tegen’ den sterken Drank
Alternatieve namen
  • Nederlandsche vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Harlingen (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1846 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Doelstelling

Deze was vervat in het op 10 juli 1851 vastgestelde  'formulier van verbintenis', dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen. (...)"

 

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in strijd tegen alcoholisme tot het volgende verbonden: '(...) om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. (...)'

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) Sterken Drank, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

ad naam, doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

De overige gegevens zijn ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

In inv. no. 37 van het archief Nationale Commissie tegen Alcoholisme dat berust op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich het Ledenregister (alle leden vanaf 1846) 1859 (-1902 bijgewerkt) van de afdeling Harlingen van de NV.