Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen

Naam Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 16 juni 1869 (oprichting)
Einddatum 1886 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de volksgezondheid te bevorderen en te dien einde alle oorzaken, die daarop nadeelig kunnen werken, op te sporen, aan te wijzen en te bestrijden' (aldus artikel 1 van het algemeen reglement)

Activiteit

De vereniging was aanvankelijk verdeeld in vier 'sectiën'; aan iedere sectie was een speciale taak opgedragen. Later was er geen indeling in vaste commissies meer, maar benoemde men commissies ter bestudering van een voorhanden zijnd onderzoek of voor het verschaffen van bepaalde inlichtingen.

Blijkens archiefstukken verschafte de vereeniging allerlei schoonmaakspullen aan on- en minvermogenden in de hoop dat betere hygiëne het aantal zieken omlaag zou brengen.

Oprichters

de Geneeskundige Raad voor Friesland en Groningen, in vergadering bijeen op 31 mei 1869.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief.

ad leden:

De gewone leden waren al de leden, plaatsvervangende leden en corresponderende leden van de Geneeskundige Raad voor Friesland en Groningen, voorzover zij in de gemeente Groningen woonachtig waren. De buitengewone leden werden bij meerderheid van stemmen gekozen (artikel 2).

Archief

Het archief van de Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen wordt onder toegangsnummer 1194 bewaard in de Groninger Archieven.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Archief van de Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen 1869-1886
Beheersnummer 1194
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 1 m.
Reglementen ja

Algemeen en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot Bevordering der Volksgezondheid te Groningen, 1869 juni 30. Gedrukt, z.j.;

Reglement van de Vereeniging tot Bevordering der Volksgezondheid te Groningen, 1885 juni 19, gedrukt.

Notulen ja

Notulen, 1869 jun 16 - 1882 okt 10.

Jaarverslagen ja

Concepten van verslagen, 1869 - 1870, 1872 - 1874, 1875 - 1878;

Verslagen van de Vereeniging tot Bevordering der Volksgezondheid te Groningen, 3de - 8ste verslag, 1872 - 1885, gedrukt.

Correspondentie ja

Concepten en afschriften van uitgaande stukken, 1869 jun - 1886 jan 10;

Ingekomen stukken, met calques, 1869 jun 20 - 1886 jan 9.

Financiƫle stukken ja

Kwitanties behorende bij de algemene rekeningen, 1869/70 - 1881/82;

Kwitanties behorende bij de rekeningen betreffende de reiniging van woningen en het voorzien van vers stro, 1870, 1871, 1873;

Rekening en verantwoording betreffende "de kosten der reiniging van woningen en slaapplaatsen van onvermogenden", 1871, goedgekeurd, 1872 jan 3.

Overige stukken ja

"Wekelijkse opgaven van de bijgekomen zieken", 1870;

Register houdende "opgave van gezinnen, aan welke (...) voor rekening der Stad, door de Vereeniging tot Bevordering der Volksgezondheid het noodige verstrekt is tot reiniging hunner woningen", 1870, 1871, 1873;

Lijsten van gezinnen aan welke het nodige voor het reinigen van hun woningen is verstrekt, 1870, 1871, 1873.