Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Weldadigheid

Naam Vereeniging Weldadigheid
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 7 oktober 1889 (oprichting)
Einddatum 20 november 1972 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zij stelde zich tot doel de bestrijding en leniging van de armoede in de gemeente Zwolle'

'doorloopende ondersteuning ligt niet in de bedoeling' (Blankenberg e.a.)

 

Activiteit

De activiteiten van de vereniging worden verricht door:
 '- de Kamer van Navraag, bestaande uit drie bestuursleden. Deze kamer van navraag verstrekt inlichtingen aan de leden over hulpbehoevende personen of gezinnen. Zij doet dit na nauwkeurig onderzoek.
- de Wijkgecommitteerden, bestaande uit twee personen uit iedere wijk. De gemeente Zwolle werd verdeeld in 7 wijken. Zij zijn belast met het bezoeken van personen of gezinnen, die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door de Vereniging. Als er redenen voor ondersteuning aanwezig zijn, dienen zij een voorstel daartoe in op de eerstvolgende bestuursvergadering.' (Tijdschrift)

'De onderstand is tweeërlei: giften in eens (...) en wekelijksche ondersteuningen. Voorts wordt de opvoeding van eenige kinderen bekostigd. Het bedrag der wekelijksche ondersteuningen wisselt van f 0.50 tot f 6,-. (...) Ook worden uitreikingen namens particulieren gedaan en wordt voor de opneming van gezinnen in het Gasthuis zorg gedragen. (...) De vereeniging let in het bijzonder op de opvoeding der kinderen, ziet toe op trouw schoolgaan en op het behoorlijk afloopen van den cursus. - Verscheidene malen worden werkzoekenden aan reisgeld naar elders geholpen.' (Blankenberg)

Heeft als deelnemer

een Kamer van Navraag

Voortzetting van

de Vereeniging ter bevordering van welvaart en rust te Zwolle.

Koninklijk Besluit 28 september 1894
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 43 en 2e jrg. (1901) 37, 38.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 420.

Opmerkingen

ad relaties:

Dat de Vereeniging Weldadigheid een 'herschepping' is van de Vereeniging ter bevordering van welvaart en rust te Zwolle wordt gemeld in Mededeelingen van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Rotterdam nr. 39 (Rotterdam 1890) 14.

ad activiteit en financiën:

Uit het jaarverslag over 1898-1899 wordt in het Tijdschrift voor Armenzorg het volgende vermeld: '18 personen werden met een gift ineens, hetzij als crediet, hetzij als voorschot, geholpen en 49 personen met een wekelijksche ondersteuning. Uitgegeven werd aan onderstand f. 3588,71, aan onkosten f. 313,41, samen f. 3901,52. De inkomsten bedroegen (behalve het saldo van vorig jaar en de terugbetaling op voorschotten) f. 3635,60.' (Tijdschrift)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Weldadigheid" te Zwolle 1899-1973 wordt onder toegangsnummer 880 bewaard in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) (plaatsingslijst, 0,12 m. openbaar).

Uit de 19e eeuw dateren alleen 'de jaarverslagen, 1899/1900'

 

In het archief van de Vereeniging Hulpbetoon te Zwolle, dat onder nummer 878 eveneens bewaard wordt in het HCO, bevinden zich de Jaarverslagen van de Vereniging "Weldadigheid" te Zwolle, 1895-1898.