Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor de burgerlijke gemeente Maurik

Naam Hulpvereeniging voor de burgerlijke gemeente Maurik
Plaats Maurik
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Kraamvrouwen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De vereeniging tracht hen, die lotverbetering behoeven, daartoe door eigen inspanning in staat te stellen (...)' (Blankenberg 364)

Activiteit

'(...) rechtstreeksche hulp wordt als regel slechts verleend waar van voldoend streven naar eigen lotsverbetering blijkt. Tot de middelen der vereeniging behooren o.a.: werkverschaffing; het bestrijden van kinderverwaarloozing; hulp tot het leeren van ambacht of bedrijf; steun voor arme kraamvrouwen; hulp voor behoeftige zieken; het maken van kleeren voor armen; behoeftigen helpen in het aankoopen voor gezamenlijke rekening van noodzakelijke levensbehoeften; bedeeling, die alleen bestaat in het geven van levensmiddelen (deze alleen voor zieken); kleeren en andere noodzakelijke levensbehoeften (dus geen geld en geen brandstoffen).

(...)

Voor verschillende werkzaamheden zijn (...) afzonderlijke commissies, t.w.: voor behoeftige kraamvrouwen, voor behoeftige zieken, voor het vervaardigen van kleedingstukken, tot bevordering van het sparen, voor schoolbezoek en ter bestrijding van kinderverwaarloozing, voor den gezondheidstoestand der woningen, voor onderhoud, voor den aankoop van levensbehoeften voor gemeene rekening.

'De afzonderlijke commissie voor ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen tracht het benoodigd voedsel vooral door kostelooze hulp van particulieren te verkrijgen, door gegoede inwoners, die in de buurt der kraamvrouw wonen, tot hulp uit te noodigen. Slaagt het commissie-lid daarin niet, dan verleent de commissie zelve steun, die bestaan kan in: voedsel, de onontbeerlijke kleeding voor het kind (de commissie tot het vervaardigen van kleedingstukken wordt alsdan aangesproken); de zorg dat de kraamvrouw de vereischte rust hebbe; andere hulp al naar de behoefte.' (Blankenberg 787)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 364, 727 en 787.