Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Reisbelasting, afdeling Den Haag

Naam Vereeniging Reisbelasting, afdeling Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

enige weken verblijf in de buitenlucht te bezorgen aan minvermogenden van elke gezindte, in eerste plaats kostwinners, die dit tot herstel van gezondheid dringend nodig hebben

Activiteit

De vereniging zond bij voorkeur volwassen, herstel behoevende personen voor vier weken of langer 'naar buiten' in de periode van april tot oktober. Een dokterverklaring omtrent de toestand van de behoeftige in kwestie was hiertoe vereist.

Tot 1904 verzamelde de afdeling Den Haag geld ten behoeve van de Hoofdvereniging te Utrecht, die de uit te zenden behoeftigen aanwees en hun reis naar en verblijf in een herstellingsoord bekostigde; na 1904 brachten de leden geld bijeen voor behoeftigen die door de afdeling zelf werden verkozen en wier verblijf in het herstellingsoord door de afdeling zelf werd bekostigd.

Afdeling van

de vereniging Reisbelasting, opgericht in 1889 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

De inleiding van de inventaris van het archief van de afdeling Rotterdam van de vereniging Reisbelasting dat onder toegangsnummer 383 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

 

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

circa 1895: de eerste afdeling van deze van oorsprong Utrechtse vereniging was die te Rotterdam, opgericht in 1892. De afdeling Den Haag is waarschijnlijk niet veel later opgericht. (inventaris)

ad laatste vermelding:

'Thans bestaat alleen nog het Hoofdbestuur te Utrecht en de sub-commissie te 's-Gravenhage' (inleiding inventaris van het archief van de afdeling Rotterdam, waarin wordt vermeld dat deze in 1950 werd opgeheven. 'Thans' is dus na 1950.)

ad leden:

De vereniging is opgericht door vrouwen en uit de dossierbeschrijving 'Financïële jaarverslagen van de penningmeesteresse der afdeling Rotterdam, 1920-1950' kan men afleiden dat vrouwen bestuursfuncties bleven vervullen. Om vast te stellen of ook alléén vrouwen lid van de vereniging konden worden is archiefstudie vereist.