Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen

Naam Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen
Plaats De Rijp
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1870 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werk te verschaffen aan behoeftige inwoners der gemeente De Rijp

Activiteit

Het instandhouden van een werkinrichting waar behoeftigen gedurende de wintermaanden voedsel en loon konden verdienen, in later jaren alleen loon en wel in principe al naar gelang hun behoeften, dus ongacht hoeveel er geproduceerd was.

De werkzaamheden bestonden uit touwpluizen, winkelzakken plakken, erwten en bonen lezen en binnen- en buitenshuis werkzaamheden en diensten verrichten voor particulieren.

Koninklijk Besluit 16 juli 1871 nr. 27 en 25 januari 1878 nr. 12
Staatscourant

4 augustus 1871 en 6 februari 1878

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2706
Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (diss. Utrecht 1895) 160-161.

Diens bron: Medelingen van het bestuur in 1894-95.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

financiën:

De inkomsten bestonden uit: giften en contributies, opbrengst der productie en subsidie van de gemeente.

De uitgaven: uit de kosten van onderhoud van het gebouw en de inboedel, jaarwedde van de directeur en de bode, aanschaf van grondstoffen, arbeidslonen, vuur en licht, druklonen en verzekering tegen brandschade. (Methorst)

Archief

Het archief van de Vereniging tot Werkverschaffing te De Rijp 1870-1899 bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). (0,08 m.; openbaar; manuscript-inventaris, nog niet op de website van het RHCA te raadplegen)