Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging de "Weezenkas"

Naam Vereeniging de "Weezenkas"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1896 (eerste vermelding)
Einddatum 1947 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel is, kinderen van hen die minstens twee jaren lid waren, zoo zij weezen mochten worden, te verplegen naar gelang van omstandigheden in 't huisgezin of in een opvoedingsgesticht, waar o.a. het beginsel van co-educatie gehuldigd wordt. (...) Ook kinderen van niet-leden kunnen voor verzorging in aanmerking komen.'

Activiteit

Het mogelijk maken dat weeskinderen tot 16 jaar kunnen verpleegd 'naar gelang de omstandigheden in 't huisgezin of in een opvoedingsgesticht'. De leden hopen 'toch eenmaal een opvoedingsinstituut te kunnen vestigen, zodra zij daar door geldelijken steun in staat zal zijn gesteld'.

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Nederlandsch Vrijdenkersfonds.

Oprichters

'De vereeniging is opgericht op initiatief van het Nederlandsch Vrijdenkersfonds.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 8 september 1896 nr. 44; 3 december 1900 nr. 16
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 655.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1896 en 1899

Gegevens ontleend aan de beschrijving van de 'Publicaties van de vereniging'.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

de vereniging was nauw verwant met het Humanistisch Verbond.

ad doelstelling:

In de Gids van Blankenberg c.s. heeft men de Vereeniging de 'Weezenkas' toch opgenomen, hoewel men het eigenlijk als een "onderlinge weezenverzekering" beschouwde; het feit dat ook kinderen van niet-leden voor verzorging in aanmerking konden komen, maakte het mede een weldadige vereniging, hoewel niet duidelijk is in hoeverre dat in de praktijk voorkwam.

inkomsten:

Het lidmaatschap kost jaarlijksch minstens f. 10,- plus minstens 50 centen contributie aan het Nederlandsch Vrijdenkersfonds.' (Blankenberg)

Archief

Archiefmateriaal m.b.t. "de Weezenkas" bevindt zich in de collectie Jan S. van Zutphen 1863-1958 die bewaard wordt op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (9 m.; inventaris).

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Weezenkas: (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Sept. 1896, No. 44, St.-C. No. 239): (Gewijzigd bij Kon. Besl. van 3 Dec. 1900, No. 16) ([circa 1900]).
  • De Vrijdenkers-Weezenkas, ten vervolge op "Een dure plicht". Verslag over de vóór-geschiedenis der "Weezenkas". Overgenomen uit: De Dageraad, Maart 1896 (1896).
  • Winter, J.P., De "weezenkas": de filantropische bemoeiingen van de Nederlandse vrijdenkersbeweging (z.p. 1983).
  • Hoekman, Piet en Jannes Houke, De Weezenkas: Vereeniging op de grondslag van het beginsel "Opvoeding zonder Geloofsdogma" 1896-1996 (Amsterdam 1996).