Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Lochem-Laren-Barchem

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Lochem-Laren-Barchem
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Lochem, Laren, Barchem
Plaats Lochem, Laren, Barchem
Provincie Gelderland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, doel- en richtgroep:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, het Rode Kruis afd. Lochem-Laren-Barchem bestaat nog; zie vhttp://www.ouderenwerklochem.nl

De overige gegevens zijn ontleend aan de omschrijving van het archief

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad leden:       

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden.

Archief

Het archief van comité Lochem-Laren-Barchem van de het Nederlandsche Roode Kruis over de periode 1890-1971 wordt onder toegangsnummer 1023 bewaard in het Regionaal Archief Zutphen; geen toegang; omvang 3,75 m.