Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen

Naam Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1965 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging heeft uitsluitend ten doel het bouwen van ruime woningen, die volgens een artikel der statuten, voor hoogstens "dertig cents" per week verhuurd worden aan protestantsche weduwen.' (Blankenberg)

het bouwen ten behoeve van Protestantsche weduwen van ruime woningen. (Goossens)

Activiteit

Het in stand houden van het 'Protestantsche Weduwen-Hofje' voor daartoe aanbevolen 'knappe en fatsoenlijke weduwen' met 'hoogstens drie kinderen te haren laste en in het bezit van het noodige huisraad, kleeding en dekking'.

'Deze weduwen voorzien verder voor eigen rekening in haar onderhoud en dat van het gezin, doch daar de huurwaarde der woningen f 1.50 is, genieten zij een tegemoetkoming van f 1.20 in de huishuur. Deze woningen worden bij loting aan de candidaatbewoonster toegewezen. Daarin mogen geen kinderen boven de 20 jaar of andere personen, gehuisvest worden dan met toestemming van het Bestuur; de bewoonster mag, zoo zij geen kinderen heeft, in overleg met het bestuur 1 kinderlooze weduwe bij zich doen inwonen. Zij zal daarin geen bedrijf, winkel of kroeg mogen uitoefenen. Zij moet haar woning ordentelijk en zindelijk bewonen; in geval van onzedelijkheid of dronkenschap zal zij verplicht zijn de woning dadelijk op last van het bestuur te verlaten. Er zijn nu 23 woningen (...).' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Het Protestantsche Weduwen-Hofje aan de Oudewijkerveldstraat te Utrecht.

Koninklijk Besluit 8 december 1872 nr. 21
Staatscourant

12 maart 1873

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2967
Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 72-73.

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland  gemeente Utrecht (Amsterdam 1896) 139. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door H.S.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 584.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

leden:

Degenen die 'eene vrijwillige bijdrage van minstens f. 100.- ineens of van f. 10.- jaarlijks schenken worden als lid toegelaten.

Archief

Het archief van de Vereniging tot hulp van protestantsche weduwen te Utrecht is gedeponeerd bij het archief van de 'Nederlandse Hervormde Kerk (nhk): diaconie der hervormde gemeente te Utrecht 1597-1960' dat onder toegangsnummer 816 wordt bewaard in het Utrechts Archief. Het bevat slechts enkele stukken uit de 19e eeuw: een (enkele) van de 'Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1874, 1908-1911,' etc,' en een deel van de  'Rekeningen over 1876-1877, 1879, 1918-1946'. Het recentste archiefstuk bevindt zich in dossier 'Jaarrekeningen over 1955, 1957-1962, 1965. Concepten. Met accountantsrapport over 1963-1964'.