Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Gouda

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Gouda
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Gouda
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 28 juli 1870 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, doel-en richtgroep:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad begindatum van de afdeling Gouda:

Lezing 29 november:140 jaar Rode Kruis in Gouda e.o., geraadpleegd via Google op 4 november 2010 (http://diegoude.blogspot.com/2010/08/lezing-29-november-140-jaar-rode-kruis.html).

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog; zie http://www.rodekruisgouda.nl/home/vakanties/brochure-gast.pdf

overige gegevens:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsachief

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden

Archief

Het achief van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Gouda en omstreken, 1873 - 1995, wordt bewaard in het Streekarchief Midden-Holland.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Streekarchief Midden-Holland
Naam collectie Archief van het Ned. Rode Kruis, afdeling Gouda en omstreken
Beheersnummer 261
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Lijst met namen van de voorzitters, secretarissen en penningmeesters sinds de oprichting, samengesteld door voorzitter B. Mesander, 1970, 1 stuk.

Notulen ja

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1873 - 1978, 9 delen, 1 omslag.
Bevatten over de periode 1873/1874 - 1908/1909 tevens de jaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over de jaren 1873/1874 - 1881/1882 en 1934 - 1969 (hiaten), gedeeltelijk met bijlagen.

Financiële stukken ja

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1873/1874 - 1908/1909.

Overige stukken ja

"125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda : de geschiedenis van een jubilerende afdeling" (gedenkboek) door F.G. IJsselstijn.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • IJsselstijn, F.G., 125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda: de geschiedenis van een jubilerende afdeling (gedenkboek) (Gouda z.j.).