Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

Het eerste bestuur bij de heroprichting in 1900: A.W. Hötte, kapitein J.J.B. Fanoy, H.J. de Wilde, secretaris en mej. A.C. Dermout.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 45.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 41, 334.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van afdeling Hilversum in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 13, 51.

Opmerkingen

ad begindatum:

na 1881 (oprichting NCGOV) en vóór 1893 (komt voor op het overzicht van afdelingen in  Bijblad van "De Wereldstrijd", 2e jrg. (1893) nr. 45.

 

Blijkens het jaarverslag over 1899-1900 zijn er in dat verenigingsjaar nog wel een aantal leden, maar te weinig om een afdeling te vormen. Maar in nr. 52 van "De Wereldstrijd" 9e jrg. (1900) deelde ds. A.H. Roose, secretaris van het landelijk bestuur, mee 'dat de afdeeling Hilversum op 21 September weer is herleefd, en nu als H i l v e r s u m en L a r e n - 20 leden traden toe.'

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief