Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot versterking van kinderen uit het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage

Naam Vereeniging tot versterking van kinderen uit het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage
Opmerkingen over naam vanaf 1899: Vereeniging tot versterking van kinderen uit het Stedelijk Ziekenhuis en het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1892 (oprichting)
Einddatum 1920 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'versterking van reconvalescente behoeftige kinderen die uit het Kinderziekenhuis ontslagen waren'; vanaf mei 1899 werd 'ook versterkend voedsel verleend aan herstellende arme oud-patiëntjes van het Stedelijk Ziekenhuis'. (inleiding inventaris)

Activiteit

'De werkende leden reikten in een daartoe aangewezen lokaal aan bedoelde kinderen op vertoon van hun kaarten enkele weken lang versterkend voedsel uit. Geld werd niet gegeven, noch aan de kinderen, noch aan hun ouders. Zolang de kinderen versterkend voedsel ontvingen, werden zij ook door tweetal leden van de vereniging thuis bezocht. Thuiszittende kinderen, die niet naar het lokaal konden komen, werden ook thuis opgezocht.'

Blijkens een artikel in het Tijdschrift voor armenzorg (2e jrg. 44) werd het bezoeken van de kinderen thuis al snel regel.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd in 1892 gevormd door de dames: Van der Wijck-Zillesen, presidente, M. Hubrecht, vice-presidente, Jonkvr. M.A. van Hogendorp, secretares en A. des Amorie van der Hoeven, penningmeesteres.

Het bestuur bestond in 1900-1902 uit:

mevr. de Ranitz-Th. à Th. van der Hoop, presidente;

mej. M. Hubrecht, vice-presidente;

jonkvr. M.A. van Hogendorp, secretaresse;

jonkvr. E. de Ranitz, penningmeesteresse en

het lid: mevr. P. Steenberghe-Bosch v. Drakestein.

Koninklijk Besluit 17 juni 1896 nr. 55; 1899 nr. 22
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 738, 806.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 329 en 2e jrg. (1901) 43, 44.

ad bestuursleden:

Hof-, Rijks- en residentiealmanak voor het koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1900, 1902.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1899.

Opmerkingen

ad einddatum:

'Op de vergadering van 6 februari 1920 werd besloten de Vereniging op te heffen'. (inv.)

ad activiteit:

Na de wijziging der statuten bij KB van 13 mei 1899 nr. 22, konden ook enkele kinderen afkomstig van de Stedelijk Ziekenhuis van versterkende middelen voorzien worden. (Tijdschrift, 2e jrg.)

leden en inkomsten:

Men werd lid van de vereniging door jaarlijks minstens een gulden bij te dragen; begunstigers waren degenen die honderd gulden ineens stortten.

In 1894 was de contributie verhoogd tot f 2,50 en moesten leden die een vergadering niet bijwoonden 25 cent boete betalen.

'Aan voedingmiddelen werd [in het verenigingsjaar 1899-1900] uitgegeven f. 1233,05'. (Tijdschrift 1e jrg.)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot versterking van kinderen ontslagen uit het stedelijk ziekenhuis en het kinderziekenhuis 1892-1920 wordt onder toegangsnummer 18-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief. (inventaris; 0,5 m.)

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Vereeniging tot versterking van reconvalescente behoeftige kinderen uit het kinderziekenhuis en het gemeenteziekenhuis
Beheersnummer 18-1
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,5
Statuten ja

Statuten en reglementen met wijzigingen, 1892-1899.

Ledenlijsten ja

Alfabetisch register van contribuanten, z.d.

Notulen ja

Registers van notulen, 1892-1920.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1892-1919.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1895-1919.

Financiƫle stukken ja

Grootboek, 1896 december 31-1920 juni;

Winst en verliesrekening, balans 1899-1920;

Proefbalansen, 1897-1920.

Overige stukken ja

Registers van kinderen uit het Kinderziekenhuis, 1892-1920;

Register van kinderen uit het het Stedelijk ziekenhuis, 1899-1920.