Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam

Naam Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 oktober 1849 (oprichting)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdienst; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.'

Daarnaast gold voor de afdeling Amsterdam nadrukkelijk ook de 'noodwendige verbetering in den maatschappelijken en stoffelijken toestand dierzelfde klasse' als daarmee direct samenhangende doelstelling. (Calisch)

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.' (Pach)

De activiteiten van de Amsterdamse afdeling worden door Calisch als volgt opgesomd:

'1. spaar- en bewaarkas;

2. de inrigting voor onderwijs aan minvermogende israëlieten;

3. de vereeniging tot verschaffing van arbeid aan minvermogenden;

4. de vereeniging ten nutte van den dienstbaren stand; terwijl

5. eene tot bevordering tot het aanleeren van ambachten onder minvermogende israëlietische jongelingen thans wordt gevestigd. '(....) terwijl de afdeeling voorts nog een brei-inrigting heeft daargesteld en middelen aanwendt tot het verschaffen van goedkoop vleesch aan den minvermogenden israëliet.'

Afdeling van

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, eveneens opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

de onderafdelingen:

vereeniging tot verschaffing van arbeid aan minvermogenden;

de vereeniging ten nutte van den dienstbaren stand;

de vereeniging tot bevordering tot het aanleeren van ambachten onder minvermogende israëlietische jongelingen

Oprichters

Zie de door Calisch opgesomde bestuursleden in 1850-51, waaronder zich ongetwijfeld oprichters zullen bevinden

Bestuursleden

rond 1850-'51: 'de heeren A.J. Posno, dr. S. Hartog, mr. Ph.A.Haas Az., N.J. de Jongh jr., D.E. Lioni, J.N. Torres, W.A. Willing, A.S. van Nierop jr., mr. I.v.S. Mulder, mr. C.D. Asser en dr. A.H. Israels, hebbende het bestuur zich nog een tweede secretaris toegevoegd, tegenwoordig de heer D. Henriques de Castro Mz.' (Calisch)

In 1867: mr. D.L. de Leao Laguna, voorzitter, Jacq. Teixeira de Mattos, vice-voorzitter, D. da Costa Gomez de la Penha, thesaurier, mr. Ed. van Lier, 1e secretaris , mr. A. Polak, 2e secretaris en de leden: A.C. Wertheim, mr. J. Pinner, M.L. van Ameringen. (Jaarboekje 1867)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en bestuursleden:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 134-136. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC)

ad activiteit:

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

Nederlandsch-Israëlietisch Jaarboekje voor 5628 (1867-1868) (Rotterdam 1867) 52-53.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

 

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

Bovengenoemd reglement bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations  (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de UVA.

leden:

'De afdeeling, die thans ongeveer 300 leden en donateurs telt, heeft een bestuur bestaande uit elf leden (....)' (Calisch)

Archief

Het archief van de afdeling Amsterdam bevindt zich in het archief van de landelijke Maatschappij tot Nut der Israëlieten, die eveneens gevestigd was te Amsterdam. Dit archief berust onder toegangsnummer 970 in het Stadsarchief Amsterdam.

 

In het archief van de afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten, dat is gedeponeerd in het Archief van het bestuur der Nederlandsche Israëlietische Hoofdsynagoge te Middelburg, 1815-1906, onderdeel van het archief van de Nederlands Israëlietische Gemeente Middelburg 1704-1996, bevinden zich het jaarverslag over 1850/51, het huishoudelijke reglement van 1849 en de redevoeringen ter gelegenheid van de opening van de afdeling Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie archief van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten, waarin ook het archief van de afdeling Amsterdam van deze Maatschappij
Beheersnummer 970
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglementen van de afdeling [Amsterdam van de Maatschappij] en van het Schoolfonds van de afdeling. 1858, 1906.1 omslag

Notulen ja

afdeling Amsterdam:

Notulen bestuur. Notulen leden. 1906-1941,1916- 1941, 1950.2 delen

Het Schoolfonds

Notulen van de vergaderingen van het Schoolfonds 1871-1873

Jaarverslagen ja

afdeling Amsterdam van de Maatschappij:

Jaarverslagen. 1922/23, 1930/31-1933/34.1 omslag

Correspondentie ja

afdeling Amsterdam van de Maatschappij:

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1871, 1874, 1914-1941.1 omslag

Het Schoolfonds:

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1871 – 1876 1 omslag

Financiële stukken ja

afdeling Amsterdam van de Maatschappij:

Kasboek.1932 - 19401 deel

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1928/29-1939/40.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven. Met bijlagen. 1871/72.1926 – 1941 1 pak

Het Schoolfonds:

Staat van uitgaven ten bate van het Schoolfonds. Z.j.1 stuk

Verslag over het beheer van het fonds. 1871/72. 1 stuk

 

 

Overige stukken ja

afdeling Amsterdam van de Maatschappij:

Register van pupillen.1917 – 1920 1 deel

Circulaires betreffende het Schoolfonds. 1867, 1870, 1911 .3 stukken

Lijst van contribuanten en afnemers van het tweede nummer van het tijdschrift van de Maatschappij. 1852. Concept.1 stuk

Het Schoolfonds:

Verklaring van schoolhoofden en onderwijzers betreffende leerlingen gesteund door het schoolfonds. 1870 – 1871 1 omslag

Staat van leerlingen gesubsidieerd in de cursussen 1872/73 en 1873/74.1 stukLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der lotgevallen van de Amsterdamsche Afdeeling der Maatschappij tot nut der Israelietenin Nederland gedurende het maatschappelijk jaar ... (Amsterdam 1853-1858).
  • Jaarlijks verslag van den staat en de handelingen der Amsterdamsche Afdeeling, gedurende het afgeloopen maatschappelijk jaar uitgebragt door den eersten secretaris der Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland (Amsterdam 1851).
  • Haas Az., Ph.A. en A. de Pinto, Redevoeringen, ter gelegenheid van de plegtige opening der werkzaamheden in de Amsterdamsche afdeeling der maatschappij: Tot nut der Israelieten in Nederland (Amsterdam 1850).
  • Reglement der Amsterdamsche afdeeling van de Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland en van het schoolfonds dier afdeeling (Amsterdam 1906).