Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zedelijk Lichaam "Charitas"

Naam Zedelijk Lichaam "Charitas"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1952 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'weldadigheid te oefenen, zonder uitsluiting en zonder bevoorrechting van de belijders van eenige erkende godsdienst' (Blankenberg)

Activiteit

'Jaarlijks zal aan drie weduwen op den 21sten Januari eene som van vijftig guldens ieder, als ondersteuning worden verstrekt' en wel (...)

1e. aan een weduwe van den Katholieken godsdienst

2e. aan eene weduwe van eene der andere Christelijke gezindten

3e. aan eene weduwe van den Israëlitschen godsdienst.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Omstreeks 1893: mr. A.H. van Nierop.

Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de archiefbeschrijving.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 389-390.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

De instelling bestaat nog steeds, nu als Stichting het Zedelijk lichaam "Charitas", met bekende Nederlanders als lid. http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/Images/Samenstelling%20R.T.G.%20Amsterdam%202011_tcm11-25609.pdf, geraadpleegd op 21 februari 2011.

ad richtgroep:

Naast de vele voorwaarden waaraan voldaan moest worden om voor bedeling in aanmerking te komen gold dat men 'moeder-weduwe' moet zijn van een rond of na 1 november van het voorgaande jaar overleden man, terwijl het gezin voorafgaande aan of t.t.v. het overlijden niet bedeeld mocht zijn geweest. (Blankenberg)

Archief

Archiefstukken m.b.t. 'Het Zedelijke Lichaam "Charitas" ' over de periode 1915 – 1952 bevinden zich in het archief van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam dat onder nr. 400 berust in het Stadsarchief Amsterdam.

In het Stadsarchief Amsterdam nr. 5181: archief Secretarie; afdeling Algemene Zaken bevinden zich ‘Rekeningen en verantwoording van de vereniging 'Charitas' over de jaren 1863/64 en 1866/67 en jaarverslag over het jaar 1866/67.

 Het archief van mr. A.H. van Nierop, dat onder nr. 596 eveneens wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevat de 'Aanbeveling door A.H. van Nierop, in kwaliteit van bestuurslid van het zedelijk lichaam 'Charitas' voor het tekenen van bijdragen ten behoeve van de militieplichtige diamantwerker Hertog Rendorp, ter bekostiging van een plaatsvervanger 1893'.