Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht"

Naam Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht"
Alternatieve namen
  • 'Door Liefde Saamgebracht' (Gids en register Staatscourant)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

doofstommen in de gelegenheid te stellen iets bij te leggen dat strekken zal voor de feestviering van het 100-jarig bestaan van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, alsmede elkander zooveel dit in hun vermogen is, met raad en daad bij te staan, tevens, om onderlinge vriendschap in hooge mate te helpen bevorderen en aan te kweeken (Goossens)

 

Activiteit

'Ook en vooral op stoffelijk gebied waakt de vereeniging voor het belang harer leden.

a. Door het uitkeeren van ziekengelden aan mannelijke en vrouwelijke leden, terwijl aan gehuwde vrouwelijke leden geen ziekengeld, maar zoo noodig versterkende middelen tijdens haar ziekte zullen worden verstrekt.

b. Door alle doofstommen, die zulks behoeven, gedurende de wintermaanden (in enkele gevallen ook op andere tijden) van de hoog noodige kleeding, verwarming en voedsel te voorzien.' (Blankenberg)

 

In het gebouw aan de Westermarkt waren 'ruimten gecreëerd voor de werkverschaffing voor uitsluitend dove werklozen: en voor dove WAO-ers [sic] op hogere leeftijd: de grote zaal voor bijeenkomsten, de bestuurskamer, een archiefje, een mooi lokaal voor kerkdiensten, de slaapzalen, het magazijn, de meubelmakerij op zolder, de kleermakerij, schoenmakerij en zeilmakerij, bestemd voor dove volwassen vaklui. De werkloze doven werden daar voor voorlopig te werk geplaatst. Het bestuur van de vereniging nam contact op met werkgevers en zo tracht men een werkloze bij een nieuwe werkgever onder te brengen.' (Betten)

Oprichters

J. Stuhr, C. Hellingman en E.F. Blase (Betten)

Eigen gebouw (adres)

'De vereniging kocht het gebouw in 1896 aan de Westermarkt 16 en er werd binnen en buiten vertimmerd tot 9 januari 1898, de dag van de officiële opening.' (Betten)

Koninklijk Besluit 27 juli 1886 nr. 20; 18 september 1895; 1899
Staatscourant

17-09-1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
455
Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 843.
J.A. Tours, 'De Doofstommen te Amsterdam' in De Gids jrg. (1886)

ad opmerkingen:

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch Armwezen (Haarlem 1901) 171.

ad activiteit, oprichters, eigen gebouw en laatste vermelding:

Henk Betten, 'Kerkdiensten voor dove volwassenen en christelijke dovenvereniging in de 19e eeuw'.(www.dovenpastoraat.nl, geraadpleegd op 5 november 2010). Hierin verwijst Betten o.m. naar: H.J. Lenderink, Blind en doofstom tegelijk (Haarlem 1908) 406-408 (te raadplegen in de bibliotheek van de Koninklijke EffathaGuyot Groep te Haren).

Opmerkingen

Is 'Door liefde saamgebracht een liefdadige vereniging of een 'onderlinge'?

Smissaert stelt dat vereniging ziektegelden alleen aan de leden betaalt, maar 'ook, aan niet-leden, kleeding, voedsel enz.' verschafte.

Het artikel van Tours in De Gids geeft sterker de indruk van een 'onderlinge' (door en voor doven) dan van een liefdadigheidsvereniging: Ziekengeld is voor de leden, dat geldt ook voor liefdadige handelingen als het ten grave dragen. Het tegenovergestelde geldt voor het hiervolgende artikel van Henk Betten op internet.

ad laatste vermelding:

Henk Betten vermeldt in zijn artikel 'Kerkdiensten voor dove volwassenen en christelijke dovenvereniging in de 19e eeuw': 'Het gebouw van “Door Liefde Saamgebracht” functioneerde nog vele jaren, voor zover ik weet van publicaties in "Ons Tijdschrift" [periodiek van het Instituut voor Doofstommen te Groningen] tot de jaren 20 van de 20e eeuw.'