Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Ondersteuning in nood"

Naam Vereeniging "Ondersteuning in nood"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1883 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. het voortdurend ondersteunen van weduwen; b. het tijdelijk verstrekken van geldelijke hulp bij wijze van wekelijksche toelagen aan gezinnen, wier hoofden, aan het ziekbed gekluisterd, niet in staat zijn het noodige te verdienen en c. het doen aanleeren van ambachten aan hulpbehoevende weezen (Goossens)

Activiteit

a. het voortdurend ondersteunen van weduwen; b. het tijdelijk verstrekken van geldelijke hulp bij wijze van wekelijksche toelagen aan gezinnen, wier hoofden, aan het ziekbed gekluisterd, niet in staat zijn het noodige te verdienen en c. het doen aanleeren van ambachten aan hulpbehoevende weezen (Goossens)

Koninklijk Besluit 26 maart 1883 nr. 15
Staatscourant

18-04-1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
372