Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israƫlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim

Naam Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israƫlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1650 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het bijstaan der zieltogende lijders, het uitspreken van gebeden bij dezelve, het wasschen en kleeden der lijken, het bezorgen van lijkstaatsiën en begrafenissen'

Activiteit

'het bijstaan der zieltogende lijders, het uitspreken van gebeden bij dezelve, het wasschen en kleeden der lijken, het bezorgen van lijkstaatsiën en begrafenissen'

Bestuursleden

In 1851:: 'de heeren B.I.L. de Vries, J.E.L. Mattras, M. Benjamins, S.S. Stijer, M.B. Rubens, I.E. First, M.J. Goudsmit, M.M. Lehren en M.J. Polack'.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 470-471

Opmerkingen

De door Calisch afzonderlijk behandelde joodse broederschappen die zich met het begraven van geloofsgenoten bezighielden en die alle in de database zijn opgenomen, onderscheidden zich volgens hem van die broederschappen die eigenlijk 'als begrafenisbussen of fondsen kunnen worden aangemerkt' en die hij dan ook buiten beschouwing laat.

ad naam en begindatum:

Calisch duidt dit 'kollegie' aan als een 'Vereeniging, opgerigt voor ruim 200 jaren'.

leden en inkomsten:

contribuerende leden, die 10 gulden per jaar betalen;

'mingegoede' werkende leden die het 'inkoopbedrag' van 10 gulden betalen, maar geen jaarlijkse contributie en die ingezet worden als 'hulplijkdragers' en ook de overige werkzaamheden verrichten.

'Het kollegie telt thans ongeveer 120 werkende en 30 bijdragende leden.'

Daarnaast zijn er 'de inkomsten der aan het kollegie behorende onroerende goederen, benevens de opbrengst der bussen die in de synagogen zijn geplaatst, of bij de lijkstaatsiën worden gebruikt.'

ad richtgroep:

stervenden en doden