Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbank voor Minvermogenden"

Naam Vereeniging "Hulpbank voor Minvermogenden"
Plaats Kampen
Provincie Overijssel
Begindatum 11 februari 1876 (eerste vermelding)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

minvermogende bedrijfsuitoefenende personen door geldelijk voorschot te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

het geven van voorschotten aan werkloze neringdoenden of aan neringdoenden die werkloos dreigen te raken

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Kampen

Oprichters

het departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Koninklijk Besluit 11 februari 1876 nr. 31; 20 januari 1878 nr. 27; 20 januari 1880 nr. 12 en 1 november 1892
Staatscourant

24 maart 1876, 22 augustus 1878; 20 februari 1880

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1919
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Bestluit:

naast Goossens ook het Register van de Staatscourant van 1892

ad laatste vermelding:

vermeld in Th.A. Fruin, Ontstaan en problemen van het volkscredietwezen in Nederland' in L.J. de Bruyn Kops (red.), De Economist.Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde, 87ste jng (1938) 787.

Archief

In het Frans Walkate Archief te Kampen wordt het archief van de Algemene Hulpbank Kampen bewaard. Mogelijk gaat het om dezelfde vereniging. De inventarissen van de archiefbestanden zijn niet op de website van het Walkate archief te raadplegen.

Als volgt vermeld in het: NEHA: Bedrijfs Archieven Register Nederland 81: Spaarbanken:
'Algemene Hulpbank Kampen Voortgekomen uit de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1821) en later "Armenbank". Bewaarplaats: SNS Bankhistorisch Archief. Bank der Bondsspaarbanken NV Amsterdam.'