Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Den Haag

Naam Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zoveel hulpbehoevende en verwaarloosde knapen, mits tot een der Protestantsche kerkgenootschappen behoorende, als de beschikbare fondsen toelaten, in eene Landbouwkolonie te vereenigen en voor hun onderhoud en hunne opvoeding, gedurende eenige tijd te zorgen. (...)' (Dekker)

In 1889 werd het doel van Mettray als volgt geformuleerd: 'Nederlandsch Mettray neemt onvermogende knapen op, die verwaarloosd zijn of zichzelve verwaarloozen, tot één der Protestantsche kerkgenootschappen behooren, gezond en zonder gebreken zijn, niet jonger dan 9 en niet ouder dan 14 jaren.' (Onesimus 1889)

Activiteit

Het financieel mogelijk maken protestantse jongens van 9 tot 13 [later 14] jaar op te vangen en op te voeden in de eigen instelling, 'Nederlandsch Mettray' te Eefde, waar zij bovendien onderwijs kregen. 'Als zij den tijd van het geregeld schoolgaan achter zich hebben worden zij opgeleid voor landbouwer, tuinier, ambachtsman en ook wel voor onderwijzer, kantoorbediende of militair.' (Van Ebbenhorst)

'Zooveel malen, als de contributiën, door eene Afdeeling gestort, f. 90 bedragen, zóóveel jongens kan die afdeeling plaatsen, ieder tegen f. 80 per jaar. Heeft de Afdeeling geen plaats meer beschikbaar, of wenscht iemand buiten alle afdeelingen om een knaap naar de stichting te zenden, dan is het vereischte bedrag jaarlijks f. 150.' (Onesimus)

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsch Mettray, opgericht in 1850 en gevestigd te Rijsselt bij Eefde.

Bestuursleden

voorzitter: mr. J.A. Ridder van der Heim van Duyvendijke in 1855, mr. J.A. Baron van der Heim van Duyvendijke in 1864, dr. A. Vrolik in 1875, A. Suermondt in 1882, mr. W. Ridder van Rappard in 1887;

vice-voorzitter: W. van Oordt in 1887;

penningmeester/thesaurier: jhr. mr. J.D. van der Heim in 1855, jhr. mr. J.D. van der Heim in 1864, mr. J.D. Baron v.d. Heim v. Duivendijke in 1875 en 1882, jhr. mr. J.H.J. Quarles van Ufford in 1887;

secretaris: jhr. mr. C. van Breugel in 1855, mr. M.M. von Baumhauer in 1864, 1875, jhr. mr. W. Elout van Soeterwoude in 1882, J.D. Baron van Wassenaer van Rosande in 1887.

overige bestuursleden:

in 1855: mr. L. Metman, ds. T.C.R. Huydecoper, mr. M.M. von Baumhauer, ds. J. Herman de Ridder;

in 1864: jhr. mr. C. van Breugel Douglas, ds. T.C.R. Huydecoper, ds. J. Herman de Ridder, C. Suermondt;

in 1875: jhr. mr. C. van Breugel Douglas, ds. J. Herman de Ridder, C. Suermondt, W. van Oordt;

in 1882: W. van Oordt, mr. M.C. Philipse, mr. W. Ridder van Rappard;

in 1882 en 1887: ds. J.H. de Ridder, mr. C. Baron van Breugel Douglas, jhr. mr. P.A. van den Velden;

in 1887: jhr. mr. W. Elout van Soeterwoude, R.A.W. Sluiter.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.J.H. Dekker, Straffen, redden en opvoeden. Het ontstaan en de ontwikkeling van de residentiële heropvoeding in West-Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor "Nederlands Mettray" (Assen/Maastricht 1985).

ad bestuursleden en activiteit:

Onesimus, jaarboekje van Nederlandsch Mettray (Amsterdam) jrg. 1882 en 1887.

ad activiteit:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 79-80.

ad bestuursleden:

Haagse stad- en residentiealmanak 1855, 1864.

ad begin- en einddatum:

de 'Lijst met afdelingen', als bijlage gevoegd bij de inleiding van de inventaris van het archief van Nederlandsch Mettray, vermeldt als jaartallen van deze afdeling: 1851-1955.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad leden:

'Medestichters zijn, die eene gift verstrekken van f. 50 of meer.

Leden zijn, die jaarlijksch f. 5 bijdragen.

Begunstigers zijn, die eene jaarlijksche bijdrage van f. 3,65 geven.' (Onesimus jrg. 1887)

Archief

Het archief van de afdeling Den Haag van Nederlandsch Mettray is gedeponeerd bij het archief van de landelijke vereniging Nederlandsch Mettray dat bewaard wordt in het Regionaal Archief Zutphen.

In het Gemeentearchief Rotterdam bevindt zich onder toegangsnr. 328, in het archief van de families Molewater en Rose, een ledenlijst van de Vereniging Nederlands Mettray, afdeling Den Haag (1867).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Zutphen
Naam collectie Archief van het Nederlandsch Mettray, 1850-1961
Beheersnummer 107
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Lijst met leden en pupillen van de afdeling ‘s- Gravenhage, z.j.

Lijst met leden en begunstigers, 1900-ca. 1940.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van medestichters en leden, 1851-1907.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1851-1852, 1866-1868.

Correspondentie ja

Brief van de afdeling Nijmegen aan de afdeling Den Haag, 1852;

Ingekomen stukken, 1889;

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1852-1876;

Ingekomen stukken, 1876-1887, 1890-1910.

Overige stukken ja

Verslag van het bestuur van de afdeling, 1851-1852;

Verslag van het Bestuur der Afdeeling 's-Gravenhage van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, 1853-1856, gedrukt;

Stukken betreffende de plaatsing van pupillen, 1879-1886;

Verslagen betreffende de toestand der pupillen, geplaatst door tussenkomst van de afdeling ’s-Gravenhage, 1852-1904.

Opmerkingen algemeen

Het archief van de afdeling Den Haag van het Nederlandsch Mettray is gedeponeerd bij het archief van het Nederlandsch Mettray dat bewaard wordt in het Regionaal Archief Zutphen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van het Bestuur der Afdeeling 's Gravenhage der Vereeniging Nederlandsch Mettray, over het jaar ... (Den Haag 18XX-).