Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland

Naam Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'art. 1. Het doel der Vereeniging is: bevordering van Christelijke verzorging der kranken.'

Dit hield in: 'te trachten bekwame verpleegsters te vormen, die na voltooiing van hun opleiding als particuliere of wijk-verpleegsters in verschillende plaatsen van ons land als echt Christelijke Zusters van Barmhartigheid werkzaam zouden zijn in de verpleging van kranken.' (Gereformerde stichtingen).

Het ideaal van de vereniging was: 'in het centrum van elke Provincie een Christelijk Ziekenhuis.' (Van Lieburg)

Activiteit

'art. 1 vervolg:

Om dit doel te bereiken zal de Vereeniging

a. het besef van deze roeping trachten op te wekken door te getuigen;

b. tot vervulling van die roeping de behulpzame hand bieden door opleiding en uitzending van bekwame verzorgers en verzorgsters;

c. de oprichting van Ziekenhuizen bevorderen.' (Gereformeerde stichtingen)

Werkt samen met

Vereeniging van Christelijke Ziekenverzorging, in welks ziekenhuis in de 19e eeuw de opleiding van de gereformeerde 'zusters van barmhartigheid' plaatsvond. (Gereformeerde stichtingen)

Oprichters

Lucas Lindeboom, initiator. (Gereformeerde Stichtingen)

Bestuursleden

Lucas Lindeboom, eerste voorzitter tot 1923. (Gereformeerde Stichtingen)

Eigen gebouw (adres)

In 1898 werd een huis gehuurd te Ermelo 'waar de verpleegsters haar intrek zullen nemen, om den cursus der opleiding voor ziekenverpleegster te volgen'. (Blankenberg)

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering werd gehouden in gebouw de Eendracht te Amsterdam. (Gereformeerde stichtingen)

Koninklijk Besluit 19 oktober 1894
Verantwoording gegevens

Gereformeerde Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (uitgegeven vanwege den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (Kampen 1927)) 75-80.

M.J. van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam 1839-1900 (Amsterdam 1986) 3.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 749.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (gereformeerd)

ad leden:

'art. 3: contribuanten:

leden kunnen worden allen die:

a. instemmen met het doel (...);

b. zich verbinden tot een jaarlijksche bijdrage naar hun vermogen.

Begunstigers zijn allen die, zonder als lid toe te treden, door een jaarlijksche bijdrage de Vereeniging steunen.' (Gereformeerde stichtingen)