Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem

Naam Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem
Alternatieve namen
  • Zorgdragende Commissie voor kraamvrouwen
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1820 (oprichting)
Einddatum 2004 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) onderstand te verleenen aan minvermogende kraamvrouwen, wier gezinnen niet door armbesturen bedeeld worden, voor zoover zij daartoe door vrijwillige bijdragen der ingezetenen wordt in staat gesteld' (Blankenberg)

Activiteit

Bij intekening werd een fonds verzameld, teneinde daaruit de kosten van bevallingen te kunnen voldoen en tevens kinderkleertjes en dergelijke te kunnen uitdelen.
De commissie probeerde dus om armoede te voorkomen, daar de onderstand werd verleend "aan niet bedeelde personen die door de kosten aan eene kraam verbonden anders tot de Arm-Administratien hunne toevlugt zouden moeten nemen".

'Ongehuwde moeders of die zich aan "slegte gedragingen" schuldig maakten waren van steun uitgesloten. De onderstand was, zoals de commissie het zelf noemde, bestemd voor "minder gegoede Burgerlieden".'

'Begin 1821 is de commissie met de bedeling begonnen. De bedeling was in natura en omvatte: a. hulp van een vroedvrouw, b. kleding en beddegoed voor de kraamvrouw en kind en c. enige levensmiddelen en brandstof. De bedeelde kraamvrouwen waren verplicht om hun kinderen te laten vaccineren. De commissie betaalde één gulden per bevalling aan de vroedvrouw. De kinderkleding (zgn. luiermand) bestond uit één rode luier, zes witte luiers, één japonnetje, twee hemdjes, twee doekjes, één wollen borstrok, één wollen mutsje, één wit katoenen mutsje en één sits mutsje.De kraamvrouw kreeg een hemd. Het beddegoed dat uitgedeeld werd bestond uit een laken en in de wintermaanden tevens een wollen: deken. De wollen deken werd slechts bij de eerste en derde of vierde bevalling uitgereikt.Bovendien werd ook brood, rijst, gort, gebrande stroop, koffie en groene zeep uitgereikt. In de winter de dubbele hoeveelheid. Als brandstof ontving het bedeelde gezin in de zomer één ton turf en in de winter twee ton. De levensmiddelen en brandstof werden in de zomer gedurende een week en in de winter gedurende twee weken verstrekt.' (inleiding inventaris)

Werkt samen met

de Vereniging tot Behartiging der Zedelijke en Stoffelijke belangen der Armen, opgericht in 1842 te Haarlem. Zij bleek in 1851 nog de leverancier van de luiermandjes te zijn. Deze taak werd kennelijk daarna overgenomen door Arbeid Adelt.

Werkt samen met

de Haarlemse afdeling van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt, vanaf haar oprichting in 1872.

Oprichters

Zes 'dames': Wilhelmina Eva Christina van Tets Goudriaan-Hahn, Petronella Maria Canter Camerling-Heshuijsen, Petronella Catharina van Sypesteyn-Crommelin, Maria Cornelia Kops Goedschalkszn-van Oosten de Bruijn, Johanna Elisabeth Enschedé-Swaving en Johanna Anna van Styrum-van Vollenhoven.

Beschermheren -of vrouwen

'In 1828 verklaarde de koningin (Wilhelmina van Pruisen) zich beschermster van de Zorgdragende Commissie, "niet zozeer om daardoor in eenige betrekking tot dat Genootschap te komen of eenig bestuur of bemoeyenis over hetzelve uit te oefenen, maar alleen tot aanmoediging dezer hoogst lofwaardige philantropieke inrigting."' (inleiding inventaris)

Bestuursleden

Het bestuur van de Zorgdragende Commissie bestond uit zes dames, die ieder een stadswijk voor hun rekening namen. In 1891 waren dat:

de dames Heshuijsen-Gerlings, baronesse van Styrum-Sandberg, Enschede-Mirandolle, Quarles van Ufford-Teding van Berkhout, C. de Clercq van Weel-van der Lek de Clercq en Q. Hoeufft-van Hengst. Als enige man was er de secretaris: H.M.J. van Lennep.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 795-6.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad relaties:

'Ik veronderstel dat Arbeid Adelt vanaf de oprichting in 1872 de luiermandjes/pakjes maakte voor de Zorgdragende Commissie. De dames Van Meurs-Schober, De Clercq van Weel-van der Lek de Clercq en Quarles van Ufford-Teding van Berkhout maakten vanaf die periode tevens enige tijd deel uit van het bestuur van Arbeid Adelt.' (inv.)

inkomsten:

Jaarlijks een subsidie (f 200,00) van het koninklijk huis.

Met ingang van 1828 verleende de gemeente een subsidie van f 1200,00 aan de commissie.

Desondanks was de commissie in 1836 genoodzaakt om bezuinigingen in te voeren in verband met het grote aantal bedeelde kraamvrouwen. (...) Tussen 1828 en 1855 werd de gemeentelijke subsidie regelmatig verhoogd, dan weer verlaagd. Vanaf 1855 werd in het geheel geen subsidie meer verleend. Volgens de Armenwet van 1854 moesten de gemeentelijke overheden de armenzorg overlaten aan kerkelijke en burgerlijke instellingen en mochten slechts in uiterste noodzaak zelf iets ondernemen. De Zorgdragende Commissie was daarom in het vervolg geen verantwoording meer schuldig aan het gemeentebestuur.' (inv.)

Archief

Het archief van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem 1847-2004 (beperkt openbaar) wordt onder toegangsnummer 1339 bewaard in het Noord-Hollands Archief te Haarlem.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie archief van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem 1847-2004
Beheersnummer 1339
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Notulen ja

Notulen van vergaderingen van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen, van 1946 - 1949;

idem 1950-1962

idem

1964 maart 17-1979 december 7, 1996 maart 6-1996 november 6 (met verslag over de bestuursperiode 1979-1996)

idem

1997 april 3-2004 november 29 (aan deze data is de laatste vermelding ontleend)

Financiƫle stukken ja

Kasboek van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen, 1887 augustus 2-1950 december 31

Overige stukken ja

Registers van bedelingen aan kraamvrouwen in wijk 4, met klapper, 11 januari 1898-5 januari 1942;

Register van bedelingen aan kraamvrouwen in wijk 6, met klapper, 8 januari 1847-24 oktober 1904;

Voorwaarden waarop ondersteuning aan behoeftige kraamvrouwen wordt verleend. Afschrift 20e eeuw, 1861.

Opmerkingen algemeen

Gebruikersinformatie van de archivaris:

Inventaris in band 41.8 inv. nrs. 1-32. Lijst van bestuursleden, 1820-(1979), in band 41.8. Index op persoonsnamen in band 41.11. Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.

In de inleiding van de inventaris staat dat er zeer weinig archiefmateriaal overgebleven is. Een van de oorzaken, volgens de inleider: 'Jaarverslagen zijn uit bezuinigingsoverwegingen nooit verschenen. De commissie schreef zelf hierover dat zij "bovendien te minder genegen is, omdat zij geene prijs op publiciteit stelt, en de beloning voor hare zorgen en moeite vindt in de dankbaarheid der geenen die uit het fonds trekken".'