Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam
Opmerkingen over naam veelal 'de NV' genoemd
Alternatieve namen
  • Nederlandsche vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, afdeling Groningen (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
  • i.p.v. 'tot Afschaffing van' ook: tegen den sterken Drank
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 29 augustus 1851 (oprichting)
Einddatum 1874 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze was vervat in het 'formulier van verbintenis', dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen. (...)"

De eerste jaren mochten de leden nog de eed van het Matigheidsgenootschap afleggen:

'Het doel des genootschaps is: het gebruik van geestrijke door distillatie verkregene dranken, bijvoorbeeld Jenever, Brandewijn, Rum, alle soorten van Liqueuren, Punch enz. door alle geoorloofde middelen tegen te gaan, alsmede matigheid te bevorderen in het gebruik van alle niet gedistillleerde maar bedwelmende dranken.' (De Goede Raadgever 1854)

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in de strijd tegen alcoholisme tot het volgende verbonden: '(...) om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. (...)'

Afdeling van

de landelijke vereeniging, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag.

Voortzetting van

Het Amsterdamsch Matigheidsgenootschap, sinds 29 aug. 1851

Verantwoording gegevens

ad naam, doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder

De goede raadgever: almanak voor vrienden van orde en welvaart voor 1854  (1e jrg. 1854) 15.

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

ad relaties

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de datum van het jongste archiefstuk van de vereniging, dat vermeld staat in de inventaris van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme.

Opmerkingen

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

Het archief van de afdeling Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging tegen den Sterken Drank maakt deel uit van het achief van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Naam collectie Archief Nationale Commissie tegen het Alcoholisme
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Notulen ja

Het Amsterdamsche Matigheidsgenootschap heette vanaf 29 aug. 1851: afdeeling Amsterdam van de Ned. Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank
Notulen van de 1e t/m 75e vergadering, 1851-1857. (inv. no. 32.)
Notulen van de 76e t/m 155e vergadering, 1857-1864.

Notulen van de vergaderingen (156-256), 1865-1874. (inv. no.33.)