Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen

Naam Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze vereeniging stelt zich ten doel: 1. de armen van alle gezindten, welke na voorafgaand onderzoek behoeftig blijken te zijn, door kleeding enz. te ondersteunen. 2. door het houden van wekelijksche bijeenkomsten het zedelijk welzijn te bevorderen van menig jeugdig meisje, door haar te oefenen in het vervaardigen van kleedingstukken, die voor bovenstaand doel bestemd zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

Het vervaardigen en door meisjes laten vervaardigen van kleding voor de armen.

'Een onderzoek wordt vooraf door de leden, dames, ingesteld. Men moet tot het bekomen van hulp door een der begunstigers dezer vereeniging worden aanbevolen en zich alsdan aanmelden, Bellamystraat no. 80. Gezinshoofden genieten de voorkeur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 447.