Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Parochie

parochie van de H. Liduina.

Begindatum 1866 (eerste vermelding)
Einddatum 1966 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Schiedam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

de gegevens m.b.t. deze specifieke conferentie, inclusief de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan archiefmateriaal. De conferentie komt niet voor in de geraadpleegde Pius-Almanakken, noch in de Gids van Blankenberg e.a.

 

Opmerkingen

De Pius-Almanakken vermelden geen parochie of conferentie van de H. Liduina, wel het Liduina-Gesticht voor vrouwen.

Archief

Het archief van de conferentie H. Liduina van de Vereniging Vincentius à Paulo te Schiedam 1866-1963 bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam onder toegangsnummer 41.

Het bevat aan 19e eeuws materiaal:

Stukken betreffende bezochte gezinnen, 1866-1876, 1890-1898.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Liduina over de periode 1847-1966 in dossier nr. 627 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.