Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1818 (oprichting)
Einddatum 1894 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818 waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Bestuursleden

voorzitter: mr. D.J. van Doorninck in 1874, niet vermeld in 1881 en 1890;

secretaris: mr. H.W.J. van Marle in 1874, 1881 en 1890;

penningmeester: C. Sandt van Nooten in 1874, 1881 en 1890.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en ad richtgroep en einddatum van de Maatschappij als vereniging:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding van de afdeling:

ontleend aan de archiefperiode van het afdelingsarchief

ad bestuursleden en aantal leden:

Erica Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1874; voor 1881 en voor 1890 (Amsterdam resp. 1873, 1880 en 1889).

 

Opmerkingen

ad leden:

in 1874 telde de afdeling Deventer 66 leden, in 1881 50 en in 1890 25.

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, toen door de acte van scheiding van 1858 de dwang-inrichtingen van de Maatschappij door de overheid waren overgenomen.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grotendeels voor rekening van de regering via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging. Na 1859 werd dit gebruik geïnstitutionaliseerd bij het afsplitsen van de dwanginrichtingen van de Maatschappij.

ad einddatum van de Maatschappij als vereniging:

Eind jaren '50 werd een andere organisatievorm noodzakelijk geacht: de algemene ledenvergadering van 23 december 1959 besloot de vereniging om te zetten in een stichting. Het passeren van de stichtingsacte op 11 mei 1960 had tot gevolg dat de weinige nog bestaande plaatseljke afdelingen werden opgeheven; de leden verdwenen, de Mij. kende voortaan alleen nog begunstigers. Of de afdeling Deventer toen nog bestond valt na te gaan in dossier 2222 van het verenigingsarchief: 'Lijst met afdelingen van de Maatschappij van Weldadigheid per 25 november 1959, met vermelding van het aantal leden per afdeling, 1959.'

Archief

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer 1818-1894 wordt onder toegangsnummer 195 bewaard in het Stadsarchief Deventer.

Het archief van de (moeder)Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970, dat zich onder toegangsnummer 186 in het Drents Archief bevindt bevat ook dossiernr. 1105: Staten van rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van o.a. subcommissie Deventer 1818-1853.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Deventer
Naam collectie Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Deventer 1818-1894
Beheersnummer 915
Omvang 1 m
Reglementen ja

Reglement op de samenstelling en de werkzaamheden der Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke provincien, 1830, 1 deel
NB de noordelijke provincien betroffen in 1830 die van het tegenwoordige Nederland, met
uitzondering van Limburg.

Ledenlijsten ja

Staten met de naamlijsten der leden van de subcommissie vd mij van Weldadigheid in Deventer, 1832-1854, 1891, 1 omslag.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de Mij v Weldadigheid afdeling Deventer, 1818, 1849, 1860;
Jaarverslagen landelijke mij van weldadigheid 1830-1839, 1842-1849, 1854, 1856.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken bij de subcommissie vd mij van Weldadigheid in Deventer, 1818-1894, 1 aanlegger;
Ingekomen stukken bij de subcommissie van de mij van Weldadigheid in Deventer, 1891-1894, 1 omslag;
Register van uitgaande stukken van het bestuur van de subcommissie Deventer der mij van Weldadigheid,
1 katern, 1891.

Financiƫle stukken ja

Staten met rekening en verantwoording van de mij van weldadigheid in Deventer, 1820-1894, 1 omslag
NB Bijgevoegd zijn a) de nominatieve staten der niet ingevorderde giften en der vervallen intekeningen voor linnen b) de nominatieve staten der niet ingevorderde contributien c) de nominatieve staten der nieuwe leden van de mij van weldadigheid in Deventer;
Betalingsmandaten voor de thesaurier van de mij van weldadigheid en kwitanties voor gedane betalingen,
1825-1830, 1 omslag;
Staat van ontvangsten inzake vrijwillige bijdragen voor de mij van weldadigheid in Nederland, 1855, 1 omslag
NB dit zijn de bijdragen van 98 met naam vermelde plaatsen in Nederland en van 12 provinciale commandanten;
Staten met ontvangsten en uitgaven van de Mij van weldadigheid, tevens staat met opgave van de namen der leden van de mij, 1818-1837, 1 deel;

Begroting en memorie van toelichting voor 1860, 1 omslag.

Overige stukken ja

Registers van personen die ten laste der stad Deventer verpleegd worden in gestichten der mij van Weldadigheid in Deventer, 1832-1866, 1894, 1 pak
NB deze registers zijn gespecificeerd in a) vrije kolonien. b) kindergestichten. c) bedelaarskolonien;

Tabellen der instellingen van weldadigheid in Deventer, 1 portefeuille, 1814-1847
Nb deze tabellen zijn gespecificeerd in a) gast- en ziekenhuizen. b) kindergestichten c)armenstaten van diverse gezindten d) diverse tabellen;
Stukken behorende bij de tabellen der instellingen van weldadigheid in Deventer, 1822-1849, 1 omslag;

Stukken met aantekeningen van bepalingen, opgesteld in de periode 1827-1855, welke relevant zijn voor de mij van weldadigheid, z.j., 1 omslag.