Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Uitgeest

Naam Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Uitgeest
Plaats Uitgeest
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 november 1894 (oprichting)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ter afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën (bij de oprichting van de landelijke vereniging)

Op 13 januari 1881 vond herziening van de doelstellingen plaats om afstemming op ziek(t)en zonder besmetting mogelijk te maken. De doelstelling luidde vanaf nu:

1. besmettelijke ziekten te voorkomen en te beteugelen 2. hulp te verleenen zoowel bij besmettelijke als bij gewone ziektegevallen 3. de algemeene gezondheidstoestand te bevorderen. (Van der Kolk, 29-31)

samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen (Goossens)

Activiteit

Het stimuleren op plaatselijk niveau van het inrichten van magazijnen voor verpleegmateriaal; ontsmetting van huizen en inboedel van genezen zieken; inrichten van isolatiebarakken; voorlichting 

het stimuleren op plaatselijk niveau van het inrichten van magazijnen voor verpleegmateriaal; ontsmetting van huizen en inboedel van genezen zieken;

inrichten van isolatiebarakken;

voorlichting over het voorkomen van epidemieën;

opleiding desinfecteurs en pokkenvaccinatie.

Toen het aantal epidemieën op grote schaal in Noord-Holland afnam kwam individuele ziekenverpleging meer op de voorgrond.

De doelstelling beoogde primair een wetenschappelijk verantwoorde oplossing voor de problemen m.n. epidemieën, die de volksgezondheid bedreigen. Maar de praktijk bracht de meeste afdelingen ertoe in elk geval tot het einde van de eeuw, in hoge mate 'gewone' behoeftige zieken min of meer filantropisch te verzorgen. Pas in 1897 werden ook minvermogenden, naast onvermogenden, in de richtgroep opgenomen. (Van der Kolk, 29-31)

'(...) het vestigen, exploiteeren en in stand houden van stichtingen ter bevordering van het doel der vereeniging.' (Blankenberg)

Afdeling van

de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" opgericht in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

Waarschijnlijk de leden van het eerste bestuur (anderen worden door Bison niet genoemd).

Bestuursleden

Eerste bestuur:

Ds. Claassen, voorzitter, A. van Lith, burgemeester, vice-voorzitter en Van Nienes, gemeentesecretaris, tevens secretaris van de afdeling Uitgeest van het Witte Kruis. (Bison)

Koninklijk Besluit 8 januari 1895
Verantwoording gegevens

algemeen:

M. van der Kolk-Kousemaker, Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945 (diss. Utrecht 2005) 24-67.

M. Bison, Verder geen bijzonderheden. De historie van de kruisverengingen in IJmondgemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velzen (z.p. 1996) 118, 119.

ad laatste vermelding:

ontleend aan gegevens uit de inventaris van de Kruisverenigingen.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 745, 762.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1895

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

Notabelen werden geacht bestuurslid te worden, vrouwen niet, wel werkend lid. (Van der Kolk, 31)

Bij de oprichting telde de afdeling 135 leden. (Bison)

Archief

In het Noord-Hollands Archief bevinden zich onder toegangsnummer 393 (Kruisverenigingen) enkele stukken die het Witte Kruis afdeling Uitgeest betreffen. Deze dateren uit de 20e eeuw:

Technische tekeningen van het hoofdkantoor, de wijkgebouwen en andere gebouwen van het Witte Kruis. Met enige ter documentatie verzamelde stukken, Uitgeest 1955.