Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Twisk

Naam Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Twisk
Plaats Twisk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 juli 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1985 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ter afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën (bij de oprichting van de landelijke vereniging)

Op 13 januari 1881 vond herziening van de doelstellingen plaats om afstemming op ziek(t)en zonder besmetting mogelijk te maken. De doelstelling luidde vanaf nu:

1. besmettelijke ziekten te voorkomen en te beteugelen 2. hulp te verleenen zoowel bij besmettelijke als bij gewone ziektegevallen 3. de algemeene gezondheidstoestand te bevorderen. (Van der Kolk, 29-31)

samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen (Goossens)

Activiteit

het stimuleren op plaatselijk niveau van het inrichten van magazijnen voor verpleegmateriaal; ontsmetting van huizen en inboedel van genezen zieken;

inrichten van isolatiebarakken;

voorlichting over het voorkomen van epidemieën;

opleiding desinfecteurs en pokkenvaccinatie.

Toen het aantal epidemieën op grote schaal in Noord-Holland afnam kwam individuele ziekenverpleging meer op de voorgrond.

De doelstelling beoogde primair een wetenschappelijk verantwoorde oplossing voor de problemen m.n. epidemieën, die de volksgezondheid bedreigen. Maar de praktijk bracht de meeste afdelingen ertoe in elk geval tot het einde van de eeuw, in hoge mate 'gewone' behoeftige zieken min of meer filantropisch te verzorgen. Pas in 1897 werden ook minvermogenden, naast onvermogenden, in de richtgroep opgenomen. (Van der Kolk, 29-31)

'(...) het vestigen, exploiteeren en in stand houden van stichtingen ter bevordering van het doel der vereeniging.' (Blankenberg)

Afdeling van

de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" opgericht in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 3 oktober 1899 nr. 43
Staatscourant

19-10-1899

Verantwoording gegevens

Algemeen:

M. van der Kolk-Kousemaker, Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945 (diss. Utecht 2005) 24-67.

Afdeling Twist:

oprichtingsdatum en Koninklijk Besluit:

ontleend aan de Staatscourant van 19 oktober 1899.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief; zo is de laatste vermelding ontleend aan de in de inventaris van het verenigingsarchief genoemde 'Notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen, 1899-1985'.

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

Notabelen werden geacht bestuurslid te worden, vrouwen niet, wel werkend lid. (Van der Kolk, 31)

Archief

Het archief van de Noord-Hollandse Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Twisk is onder toegangsnummer 947 bewaard in het Westfries Archief.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Noordhollandse vereniging "Het Witte Kruis", afdeling Twisk
Beheersnummer 947
Statuten ja

Statuten en stukken betreffende de vaststelling en wijziging daarvan, z.j. en 1899-1979

 

Notulen ja

Notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen, 1899-1985.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1900, 1901.

 

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, met name van de Regionale Kruisvereniging West-Friesland, 1980-1986.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1899-1924.

Overige stukken ja