Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth

Naam Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth
Alternatieve namen
  • St. Elisabeths-Vereeniging (Blankenberg)
Plaats Medemblik
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kinderen, kraamvrouwen en zieken te ondersteunen

Activiteit

'Aan kinderen van 4 tot 8 jaren, die op R.K. Scholen het onderwijs genieten, worden gemaakte kleedingstukken uitgereikt eens in den winter, als loon voor trouw schoolbezoek.' (Blankenberg 450)

'Behoeftige R.K. zieken en kraamvrouwen worden bezocht en hun worden versterkende middelen gegeven.' (Blankenberg 761)

Bestuursleden

De Pius-Almanak van 1894 vermeldt alleen de secretaresse: mej. A. Wittenberg-Jonker die in 1903 nog altijd in functie blijkt te zijn. Voorts vermelden de almanakken van 1899 en 1903 als presidente: mej. A. Laan-de Goede.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 569.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 386.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 746.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 450, 761.

ad laatste vermelding:

De 'Sint-Elisabethsvereniging' komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van de digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen