Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen

Naam Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen
Alternatieve namen
  • Protestantsch Landbouwkundig Gesticht voor verwaarloosde kinderen van beiderlei kunne, te Montfoort (Calisch)
Plaats Montfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1857 (oprichting)
Einddatum 1862 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het duurzaam bestaan te verzekeren van het opvoedings-gesticht van den Heer Dirk van Frankenhuysen te Montfoort. (Goossens)

Activiteit

het financieren van het opvoedings-gesticht van Dirk van Frankenhuysen te Montfoort.

Heeft als afdeling(en)

die te Delft, Den Haag, Leiden, Schiedam e.a.

Oprichters

initiator en oprichter: D. van Frankenhuijsen.

Bestuursleden

'Voorzitter [van het eerste bestuur] was de predikant Albertus van Toorenenbergen. Onder de overige bestuursleden figureerde ook de Montfoortse predikant Romeney. Voor het overige bevatte het bestuur van de vereniging voornamelijk juristen en onder meer een Amsterdams gemeenteraadslid.' (Noordam)

Eigen gebouw (adres)

Stichting Montfoort te Montfoort

Koninklijk Besluit 3 mei 1857 nr. 49; 15 december 1859 nr. 76
Staatscourant

14 mei 1857; 22 december 1859

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2266
Verantwoording gegevens

C. Noordam, 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993) 121-123.

N.S.Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 443. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

Opmerkingen

ad begindatum;

'Op 16 oktober 1847 opende de instelling ['Landbouwkundig gesticht voor Verwaarloosde kinderen'] haar poorten.' Aanvankelijk was Van Frankenhuijsen enig bestuurder en administrateur en dat schiep onvoldoende basis voor vertrouwen.' In 1851 werd op Van Frankenhuijsen's initiatief het 'Protestantsch Genootschap ter verzorging en opvoeding van verlaten en verwaarloosde kinderen van beiderlei kunne' opgericht. Dit genootschap diende om fondsen in te zamelen om daarmee de instelling in eigendom over te nemen en er een stichtingsvorm aan te geven. (...) Wegens onvoldoende succes hief het genootschap zich in mei 1854 op.' Pas hierna werd de Vereeniging tot instandhouding van het Van Frankenhuijsen's opvoedingsgesticht te Montfoort opgericht. (Noordam)

ad relaties:

'De oprichting van plaatselijke afdelingen verliep niet overal even voorspoedig. In Amsterdam kwam er (...) geen tot stand. Van Afdelingen in Delft, Gouda, Maastricht, Nijmegen en Woerden werd na de oprichting weinig meer vernomen. Ook van de afdelingen in Edam, Tiel, Wageningen en Zierikzee bleeft de activiteit beperkt tot de plaatsing van enkele pupillen. (...) In 1854 waren er 21 plaatselijke afdelingen. In de besturen van de afdelingen zaten meestal enkele predikanten, maar ook plaatselijke notabelen, zoals bestuurders en kooplieden. In Delft was de burgemeester voorzitter van de afdeling.' (Noordam)

Archief

In het archief van het Burgerlijk Armbestuur van Den Haag dat onder nummer 410-1 wordt bewaard in het Gemeentearchief Den Haag bevinden zich een aantal 'Stukken betreffende de verzorging van bestedelingen van het Burgerlijk Armbestuur in (...) [o.a.] het Landhuishoudkundig gesticht te Montfoort, 1854-1860 en z.j. (...).'Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Hoogeveen-Sterck, L. van (met voorberigt van C.S. Adama van Scheltema), Het protestantsch landbouwkundig gesticht te Montfoort (Amsterdam 1851).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarlijksch verslag van het Protestantsch Landbouwkundig Gesticht voor Verwaarloosde Kinderen van Beiderlei Kunne (Montfoort 1851).
  • Jaarlijksch verslag der Stichting Montfoort / uitgave van het Landbouwkundig Gesticht (Montfoort 1855).
  • De stem uit Montfoort, tijdschrift aan de zaak der Verwaarloosden gewijd (maandblad) (Montfoort 1851-1857).
  • Noordam, C., 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993).