Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indiƫ gevallen militairen

Naam Vereeniging Nationaal Fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indiƫ gevallen militairen
Alternatieve namen
  • Ook wel het 'Lombokfonds' genoemd (Wikipedia)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1968 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Militairen, Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Militairen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'Het doel der Vereeniging is het ondersteunen van nagelaten of na te laten betrekkingen van militairen, behoord hebbende tot leger of vloot, die in of door den strijd tegen den vijand in Indië, of door ziekte en vermoeienis, als gevolg van den dienst in de tropen, gevallen zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

op filantropisch gebied:

'Wanneer de toestand van het Fonds het toelaat, wordt ook ondersteuning verleend aan die militairen, die na een eervollen dienst bij Land- of Zeemacht, door ziekte of verwondingen onbekwaam zijn te blijven dienen en niet in staat zijn in het onderhoud van hun gezin te voorzien.' (Blankenberg)

Heeft als afdeling(en)

afdelingen en correspondentschappen in het land o.a. een afdeling te Haarlem, opgericht in 1895.

Bestuursleden

o.a. mr. L.P.M.H. baron Michiels van Verduynen, ondervoorzitter Nationaal Fonds tot ondersteuning van nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indië gevallen militairen. (Wikipedia, dd. 28 nov. 2009)

Koninklijk Besluit 18 juni 1897 (wijz.)
Verantwoording gegevens

Register van de Staatscourant.

de beschrijving van ondergenoemd jaarverslag van de vereniging.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 914-5.

relaties:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 210.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

ad leden:

belanghebbende militairen en belangeloze gevers.

ad richtgroep:

belanghebbende militairen en hun nabestaanden.

ad activiteit:

Het bedrag van den onderstand is geheel ter beschikking van het bestuur en wordt nimmer voor langer dan een jaar vastgesteld; het maximum van den onderstand bedraagt f 300.' (Blankenberg 915)

 

In de database wordt Blankenberg's motiverering om instellingen als deze - opererend op grens van onderlinge hulp en weldadigheid - in de selectie op te nemen, gevolgd:

'Wij hebben gemeend hier alleen die vereenigingen te moeten opnemen, die hetzij ook anderen dan de deelgerechtigden (zij het slechts bij wijze van uitzondering) tot het genot eener uitkeering toelaten, hetzij den ondersteunden (leden) geen recht op uitkeering geven, hetzij eindelijk de gelden, voor de ondersteuning bestemd, voor een belangrijk deel niet vinden uit eigen middelen, maar uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, vrijwillige bijdragen, enz. in één woord, uit anderer weldadigheid.' (t.a.p. 899)

Archief

In het archief van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, het invalidenhuis te Leiden en de sociëteit tot onderstand van verminkte militairen, dat onder toegangsnummer 355 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam bevonden zich de ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende: Nationaal Fonds tot ondersteuning van nagelaten betrekkingen van in Ned. Indië gevallen militairen, 1967 - 1968, 1 omslag.

Geen 19e-eeuws archiefmateriaal is aangetroffen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag der vereeniging nationaal fonds tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Nederlandsch-Indie gevallen militairen (Den Haag 18XX).