Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Catharina van Senen

Naam Vereeniging van de H. Catharina van Senen
Alternatieve namen
  • R.-K. Vereeniging van de H. Catharina van Senen, ten behoeve van arme, vrouwelijke zieken en kraamvrouwen (Blankenberg)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 25 februari 1872 (oprichting)
Einddatum 1974 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het steunen van 'arme vrouwelijke zieken en kraamvrouwen'.

Activiteit

Leden en weldoeners konden arme zieken en kraamvrouwen aanbevelen - kraamvrouwen bij bevalling van het derde kind - en mochten de algemeene vergaderingen bijwonen.

In magazijnen (twee in 1899-1900) werd kleeding e.d.m. verzameld om uit te delen. 

'Gekookte spijzen, als soep, vleesch, bouillon, eieren enz., worden gedurende 10 dagen verstrekt aan behoeftige R.-K. kraamvrouwen, die voor de derde maal moeder zijn. Ook ontvangen zij voor f 5.- aan kleedingstukken voor haar en haar kindje. Verder worden nog vrouwelijke zieken bedeeld; dezen ontvangen gedurende één maand drie malen 's weeks, gekookte spijzen.

De vereeniging is verdeeld in drie afdeelingen, ieder bestaande uit ongeveer 20 dames, die de kraamvrouwen en zieken in hare huizen bezoeken. Bij gemengde huwelijken moet het bestuur de zekerheid hebben, dat het kind katholiek wordt. De hulp wordt verleend op bewijs van de verloskundige en met het bewijs dat het kind gedoopt is, ontvangt men de bovengenoemde kleedingstukken. Sterft het kind spoedig, dan moet het kindergoed teruggegeven worden. Voor hulp moet men aanbevolen worden door een der leden der vereeniging.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Het hoofdbestuur was in 1899-1900 als volgt samengesteld: mevr. wed. C.J.C. Scholvinck-Zumloh, presidente, Mevr. Wed. Brugman-Bruning, vice-presidente, Mej. M. Laubuhr, penningmeesteresse, Mevr. Wed. C. Smit-Meijer, mej. M. Levelt, magazijnmeesteresse en mej. M. van Ebbing secretaresse.

Eigen gebouw (adres)

Spuistraat 21 te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland  Deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 231-233. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek verzorgd door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 793-794.

gegevens, waaronder de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving

Opmerkingen

ad leden:

'De vereeniging bestaat uit werkende en contribuëerende Leden en Weldoeners.'

contributie: f. 25,- f. 10,- of f.5, - per jaar.

'Het aantal contribuëerende leden en donateurs bedroeg in 1890: 844'.

'Jaarlijks [werd] in de kerk van de H. Dominicus eene H. Mis opgedragen voor de overleden werkende leden, weldoeners en verpleegde armen der Vereeniging, als ook voor ieder overleden werkend lid eene H. Mis; en voor elke arme terstond na haar afsterven, eene H. Mis.' (Falkenburg)

De werkende leden waren vrouwen; mogelijk telde de lijst contribuerende leden wel mannen.

Archief

Het archief van de Vereniging Sint Catharina van Siëna 1872-1974 wordt bewaard in het KDC te Nijmegen (0,12 m.; inventaris, nog niet op de website van het KDC te raadplegen).

In het archief van het R.K. Bisdom Haarlem 1853-1965 (beperkt openbaar, 89 m.) dat onder nr. 306 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief bevinden zich in dossier nr. 1785 stukken met betrekking tot o.a. de 'Vereniging S. Catharina van Siëna'.

(In het archief van de Parochie van de Heilige Dominicus dat zich onder toegangsnummer 438 in het Stadsarchief Amsterdam bevindt wordt ook het archief van de Vereeniging Sint Catharina van Siena bewaard. Dit archief bevat alleen stukken uit de 20e eeuw.)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Vereeniging van de H. Catharina van Siëna ten behoeve van arme vrouwelijke zieken en kraamvrouwen te Amsterdam (Amsterdam 1880).